Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest zaliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia nagrody jubileuszowej?

Zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U., nr 99, poz. 1001 ze zm.), do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej zalicza się również okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *