Czy rodzice mają interes w prawidłowym przekształceniu lub likwidacji szkoły?

Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Jak zauważa się w orzecznictwie, dla uznania legitymacji skargowej podmiotu nie jest wystarczające wykazanie, że uchwała podjęta przez organ gminy narusza jego  interes faktyczny (pojmowany w sposób subiektywny).

Żródło i cały tekst:http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/20928-czy-rodzic-ma-interes-w-prawidowym-przeksztaceniu-lub-likwidacji-szkoy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *