Czy stosowanie metod aktywnych na lekcji wpływa na efektywność kształcenia?

Wymagają skupienia uwagi, angażują zespół klasowy w proces lekcyjny, wpływają na emocje,  pobudzają myślenie  przyczynowo – skutkowe, wpływają na zapamiętanie i utrwalenie istotnych treści, uczą pracy w zespole, rozwijają predyspozycje uczniów, sprzyjają atmosferze twórczej                            i kreatywnej pracy uczniów na zajęciach.

Oczywiście dobór metod pracy na lekcji jest uzależniony od diagnozy zespołu klasowego (aktywności uczniów, zainteresowań, postaw, umiejętności współpracy, specjalnych potrzeb edukacyjnych itp.) oraz innowacyjności nauczyciela. Niekoniecznie muszą być to metody ogólnie proponowane. Mając na uwadze cele lekcji i efektywność kształcenia możemy zastosować własne pomysły(metody) na realizację  tematu lekcji.  

Stosowanie metod aktywnych na zajęciach jest alternatywą dla negatywnego zachowania uczniów, pracy z uczniem trudnym wychowawczo, wycofanym.

Agnieszka Deptuła

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *