Czy ten dokument coś daje? Kursy kwalifikacyjne

Kursy kwalifikacyjne. Czego można się na nich nauczyć i czy to się opłaca? Aktualny ministerialny wykaz kursów. Warto zajrzeć!

Kwestie dotyczące organizacji i prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 i Nr 218, poz. 1701 oraz z 2012 r. poz. 1196)  placówki doskonalenia mogą za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. właściwego kuratora oświaty, prowadzić dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (§ 18 ust. 1 ww. rozporządzenia);

Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego powinien zawierać: szczegółowy plan i program kursu odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie i programie kursu zatwierdzonym przez ministra do spraw oświaty i wychowania oraz termin kursu, a także kryteria naboru uczestników, uwzględniające w szczególności wymagania w zakresie posiadanego poziomu wykształcenia (§ 18 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Kursy kwalifikacyjne mogą prowadzić także, za zgodą ministra edukacji narodowej, zakłady kształcenia nauczycieli (§ 16 ust. 6 ww. rozporządzenia).

W przypadku pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego warunki realizacji kursu określa zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej ramowy program kursu dla czynnych zawodowo nauczycieli, a więc dla osób zatrudnionych w szkole lub placówce na stanowisku nauczyciela zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, z późn. zm). Przepisy art. 10 ust 3 ww. ustawy dopuszczają bowiem w szczególnie uzasadnionych przypadkach nawiązanie stosunku pracy na stanowisku nauczyciela z osobą legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. Kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli ma umożliwić takim właśnie nauczycielom uzyskanie przygotowania pedagogicznego.

Przepisy prawa uniemożliwiają osobom, które nie są czynnymi zawodowo nauczycielami, zdobycie kwalifikacji pedagogicznych poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego. Osoby te mogą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne m.in. w trakcie studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).

WYKAZ RAMOWYCH PROGRAMÓW KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

 

Lp.

Nazwa ramowego programu kursu

Rok wydania

Autor

Wymiar godzin

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu kursu

1

kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

1992

MEN

270

z przygotowania pedagogicznego

2

kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

1999

MEN

220

w zakresie zarządzania oświatą

3

kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

1992

MEN

270

w zakresie bibliotekoznawstwa

4

kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”

2000

MEN

300

do prowadzenia przedmiotu „Przyroda”

5

kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Sztuka”

2000

MEN

300

do prowadzenia przedmiotu „Sztuka”

6

kurs kwalifkacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

1999

MEN

250

do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

7

kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

1992

MEN

270

w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

8

kurs kwalifkacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej

1992

MEN

270

w zakresie pedagogiki leczniczej

9

kurs kwalifkacyjny z tyflopedagogiki

1993

MEN

270

w zakresie tyflopedagogiki

10

kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo

1992

MEN

260

w zakresie oligofrenopedagogiki

11

kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

1992

MEN

270

w zakresie surdopedagogiki

12

kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny „język angielski”

1993

MEN

280

pedagogiczno- metodyczne
do nauczania języka angielskiego

13

kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny „język francuski”

1993

MEN

280

pedagogiczno- metodyczne
do nauczania języka francuskiego

14

kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny „język niemiecki”

1993

MEN

280

pedagogiczno- metodyczne
do nauczania języka niemieckiego

15

kurs z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

2000

Regina Strzemeska,
Katarzyna Nicholls

240

w zakresie metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

16

kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

1993

MEN

150

z przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

17

kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujacych z młodzieżą niepełnosprawną

1994

MEN

150

w zakresie pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pracujących z młodzieżą niepełnosprawną

18

kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

1993

MEN

270

w zakresie terapii pedagogicznej

19

kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny „język włoski”

2003

MENiS

270

pedagogiczno- metodyczne
do nauczania języka włoskiego

20

kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny „język hiszpański”

2003

MENiS

270

pedagogiczno- metodyczne
do nauczania języka hiszpańskiego

21

kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych

2005

MEN

500

w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *