Czy trzeba stosować prawo zamówień publicznych przy procedurze wyboru i podpisywania umowy o zarządzanie PPK po zmianach prawa zamówień publicznych w 2021 w placówkach oświatowych?

Pod koniec roku 2020 dowiedzieliśmy się o zmianach jakie ustawodawca wyprowadził w przepisach prawa zamówień publicznych. Zmiany te wzbudziły wiele wątpliwości dotyczących sposobu postępowania, jakie należy przeprowadzić w szkołach i placówkach w związku z wyborem instytucji finansowych, które będą zarządzały PPK w szkołach.

Wielu dyrektorów placówek oświatowych, chcąc wykorzystać zapisy dotychczasowe prawa zamówień publicznych, które jednoznacznie wyłączały PPK spod działania tej ustawy, zastanawiało się, czy nie dokonać tego wyboru jeszcze w starym roku. Niestety, było to rozumowanie błędne, gdyż termin oferowania PPK w jednostkach budżetowych rozpoczynał się z dniem 1 stycznia 2021r.  Faktycznie do końca 2020r. obowiązywał zapis art. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwalniający z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych  jak poniżej:

Art. 4. Ustawy niestosuje się do:

4) umów z zakresu  prawa  pracy,  w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami  kapitałowymi,  o których  mowa  w ustawie  z dnia  4 października 2018r.   o pracowniczych  planach  kapitałowych  (Dz.U.   poz.2215   oraz z2019r. poz.1074 i1572);

‒ A więc, w myśl  obowiązującej do końca 2020 roku ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  jej przepisów nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, w tym także do umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Oznacza to, że wybór instytucji finansowej może odbyć się bez organizowania postępowania przetargowego.

Jednak w czerwcu, przyjmując tzw. tarczę antykryzysową 4.0, ustawodawca znowelizował ustawę o PPK, wprowadzając do niej art. 7 ust. 2a, który wszedł  w życie  1 stycznia 2021 roku.  Stanowi on, że do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, ale pod warunkiem, że wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

Co w praktyce oznacza to dla pracodawców?

Każdy podmiot zatrudniający z sektora finansów publicznych, wdrażający PPK po 1 stycznia 2021 roku powinien oszacować, czy w jego przypadku zostaną przekroczone progi unijne i czy będzie musiał przeprowadzać procedurę wyboru instytucji finansowej wdrażającej i zarządzającej PPK z uwzględnieniem trybu przetargowego. 

Zacznijmy od ustalenia wartości progów, o których mowa. Dla administracji centralnej próg unijny dla dostaw i usług został oszacowany na 139 tysięcy euro, natomiast dla administracji samorządowej na 214 tysięcy euro. Kluczową sprawą w kontekście wdrażania PPK jest zatem to, jak rozumieć szacowaną wartość zamówienia, a tym samym, jak ją obliczyć, by sprawdzić, czy nie przewyższa ustalonego limitu.

Obecnie nie ma jeszcze obowiązującej interpretacji, jednak trwające dyskusje zmierzają w kierunku, by szacowaną wartość zamówienia rozumieć jako wartość wynagrodzenia, jakie przez okres 12 lub 48 miesięcy zarządzania PPK pobierze instytucja finansowa.

Ustalmy teraz, ile wynosi opłata za zarządzanie. Ustawa o PPK wskazuje, że wynagrodzenie stałe instytucji finansowej może wynieść maksymalnie 0,5 proc. rocznie od wartości aktywów uczestnika zgromadzonych na rachunku PPK. Dodatkowo instytucja finansowa może pobrać  0,1 proc. rocznie od wartości aktywów uczestnika jako prowizję za wypracowany wynik finansowy (wynagrodzenie zmienne). Jednak, biorąc pod uwagę niewielkie zainteresowanie programu w jednostkach sektora publicznego, należy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że powyższe progi nie zostaną przekroczone, a w związku z tym szkoły i placówki nie będą zobowiązane do stosowania nowego prawa zamówień publicznych przy wyborze instytucji zarządzających PPK.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *