Czy uczniowi zwolnionemu okresowo z zajęć wychowania fizycznego należy wystawić ocenę śródroczną lub roczną?

Rozważmy różne sytuacje:

  • Jeśli uczeń nie ćwiczył w całym I półroczu, to nie ma możliwości ustalenia dla niego oceny śródrocznej i należy w zapisach odnotować „zwolniony”.
  • Jeśli zaś w I półroczu nie ćwiczył, ale w drugim tak i uzyskał oceny – to istnieje możliwość ustalenia dla niego oceny rocznej.
  • W sytuacji odwrotnej, tzn. uczeń ćwiczył w I półroczu i uzyskał ocenę śródroczną, a w drugim półroczu był decyzją dyrektora zwolniony – również istnieje możliwość ustalenia dla niego oceny rocznej, gdyż należy wziąć pod uwagę oceny z całego roku szkolnego.
  • W obu powyższych przypadkach decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel wf-u – uwzględniając okres zwolnienia powinien dokonać analizy sytuacji i ustalić, czy zwolniony uczeń zdołał na zajęciach, w których czynnie uczestniczył na tyle opanować podstawę programową, że można mu ustalić ocenę klasyfikacyjną. Jeśli uzna, że nie podstaw do wystawienia oceny, to wpisuje „zwolniony” lub  „zwolniona”.