Jeśli uczeń jest okresowo zwolniony z wychowania fizycznego, a zajęcia odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, czy uczeń ten może, np. iść do domu?

UWAGA!  

Należy jednak tę sytuację rozważyć.  Bowiem uczeń, który jest na zajęciach – mimo że w nich nie uczestniczy, realizuje podstawę programową w sposób teoretyczny (np. utrwala zasady gry…).

Taki udział w zajęciach różnicuje sytuację uczniów, którzy byli zwolnieni z wf-u w czasie jednego półrocza, a nauczyciel ma podjąć decyzję, o tym czy zrealizowali podstawę programową  – co skutkuje wystawieniem oceny rocznej lub wpisem „zwolniony”/ „zwolniona”.