Czym jest dodatek wiejski i kto może otrzymać to świadczenie?

Zgodnie z treścią art. 54 ust. 5 ustawy z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – dalej KN, nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z treścią art. 54 ust. 5 ustawy z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – dalej KN, nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Uwaga, organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

Tak więc warunkiem formalnym uprawniającym do dodatku wiejskiego jest:

  • zatrudnienie na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców,
  • posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Co oznacza posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela?

 

W pragmatyce nauczycielskiej już od dawna funkcjonuje zapis art.10 ust. 3, którego nie zmieniła w sensie praktycznym ostatnia nowelizacja KN, mówiący o możliwości zatrudnienia nauczyciela nieposiadającego przygotowania pedagogicznego.

 

„W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole”.

 

Istotną rzeczą jest również to, że rozporządzenie MEN z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.), dokonuje wyraźnego rozróżnienia między pojęciem kwalifikacji (wykształcenia kierunkowego) a pojęciem przygotowania pedagogicznego.

Kwalifikacje (wykształcenie) dotyczą ukończenia studiów określonego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami. Natomiast przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w określonym wymiarze, w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną.

 

Reasumując, nauczyciel posiada kwalifikacje wówczas, gdy legitymuje się określonym dokumentem, określającym poziom wykształcenia w zakresie nauczanych przedmiotów, co potwierdza art. 10 ust 3 KN i wspomniane wcześniej rozporządzenie. W związku z powyższym można stwierdzić, że taka osoba zatrudniona na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców  jest uprawniona do dodatku wiejskiego, o którym mowa w art. 54 ust. 4 KN

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *