Dane osobowe nauczycieli bez ochrony – wyrok WSA

Wniosek o udostępnienie arkuszy organizacyjnych wraz z danymi osobowymi nauczycieli i informacją o kwalifikacjach nauczycieli dotyczył tej materii, którą reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej - zawyrokował WSA w Łodzi rozpatrując sprawę o sygn. akt: II SAB/Łd 49/13 (wyrok datowany na dzień 5 lipca 2013 roku).

Okoliczności faktyczne

Skarżący zwrócił się do Dyrektora Szkoły o wydanie kserokopii arkusza organizacyjnego Szkoły, w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej. Dyrektor Szkoły przekazał żądaną przez wnioskodawcę kserokopię ww. arkusza organizacyjnego. Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie informacji, na podstawie jakiego przepisu prawa w arkuszu organizacyjnym, nazwiska nauczycieli uczących danego przedmiotu zostały zasłonięte.

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, która przyznaje każdemu prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. W arkuszach organizacji szkoły zamieszczane są dane osobowe nauczycieli, miedzy innymi takie jak: imiona i nazwiska, stopnie awansu zawodowego, kwalifikacje. Na tej podstawie Dyrektor Szkoły stwierdziła, iż nie wolno udostępniać takich danych osobowych, zawartych w arkuszu organizacyjnym, które pozwoliłyby zidentyfikować osobę z imienia i nazwiska.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/29186-dane-osobowe-nauczycieli-bez-ochrony-wyrok-wsa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *