Dla kogo organizuje się tzw. zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia?

Do naszej Redakcji wpłynęło pytanie dotyczące organizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Dla kogo się ją organizuje? Na jakiej podstawie? O tym pisze dzisiaj Anna Kozimor-Cyganik

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – dla kogo się ją organizuje?

 

Uczniowie, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji  i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

Na jakiej podstawie organizuje się zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia?

 

Na podstawie opinii publicznej poradni, z której to opinii wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć uzasadniającą go dokumentację, określającą w szczególności:

  • trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;
  • wpływ przebiegu choroby – o ile uczeń ma być objęty zindywidualizowaną ścieżką         ze względu na stan zdrowia- na funkcjonowanie ucznia w szkole  oraz ograniczenia        w zakresie jego udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym.
  • przed wydaniem opinii obowiązkiem poradni jest przeprowadzenie analizy funkcjonowania ucznia      z uwzględnieniem efektów udzielanej mu dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Analiza ta dokonywana jest we współpracy ze szkołą i rodzicami ucznia (lub uczniem, o ile jest pełnoletni).

 

Opinia uzyskana z poradni powinna zawierać w szczególności:

  • zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie        z oddziałem szkolnym;
  • okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką (nie dłuższy niż rok szkolny);
  • działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

 

Liczba uczestników:  1

Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut

 

Tygodniowy wymiar godzin realizowanych indywidualnie z uczniem: na wniosek rodziców ucznia (ucznia, o ile jest pełnoletni) ustala go – z uwzględnieniem opinii poradni – dyrektor, biorąc pod uwagę konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej.

 

Podczas realizacji zindywidualizowanej ścieżki, należy dostosować metody i formy realizacji programu  nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia  i do jego możliwości psychofizycznych.  Szczególnie należy uwzględnić potrzeby ucznia wynikające z jego stanu zdrowia.

 

Ważne! Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe,

2) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *