Do pracy? Czy do roboty? O motywowaniu pracowników…

To, czy codziennie rano mówimy sobie, że idziemy do roboty albo do pracy, świadczy o naszym nastawieniu do miejsca, w którym pracujemy. Warto się zatem zastanowić, czy czujemy się motywowani do rzetelnego wykonywania obowiązków, czy traktujemy je jako przymus.
  • Co sprawia, że idziemy chętnie do pracy?
  • Czy ważniejsze są zasoby personalne, czy materialne?
  • Jakie warunki powinien stworzyć pracodawca, żeby pracownicy byli zmotywowani?

W obecnych czasach praca zawodowa wywiera ogromny wpływ na nasze życie, na jego poziom i na naszą przyszłość. Prowadzenie instytucji wymaga nie tylko zaplecza materialnego i zasto­sowania nowoczesnej techniki, lecz także umiejętności pracy z zatrudnionymi ludźmi. W mojej opinii pracownicy są najważniejszą częścią każdej firmy i to od ich pracy i możli­wości, które winny być wsparte odpowiednią motywacją, zależy powodzenie. Zatem same umiejętności i kwalifikacje nie wystarczą, aby zapewnić firmie sukces. Najważniejszym czynnikiem, prowadzącym do efektywnego wykorzystania po­siadanych przez pracowników umiejętności, jest motywacja. Ludzie, którzy mają do­brą motywację, lepiej pracują. Od świadomości dyrektora, dotyczącej roli motywowania pracowników zależy, w jakim kierunku podąży w przyszłości jego zespół.

Motywacja jest czymś, co nadaje naszemu życiu sens. Chcemy dbać o swoje zdrowie, uczyć się, zaspokoić głód, mieć gdzie mieszkać oraz pracować. Motywacja sprawia, iż jesteśmy skłonni do podejmowania różnych działań, w zależności od tego, jaki cel chcemy osiągnąć.

Motywacja jest zjawiskiem złożonym rozumianym najczęściej jako ogół bodźców zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, powodujących gotowość do uczenia się. W literaturze przedmiotu motywacja wewnętrzna jest pragnieniem zaangażowania się w działanie dla samego działania bez względu na zewnętrzne skutki, czyli np. nagrodę. Motywacja zewnętrzna natomiast jest pragnieniem zaangażowania się w działanie dla osiągnięcia zewnętrznych rezultatów swojego działania, czyli właśnie nagrody.

Kształtowanie motywacji jest zjawiskiem równie złożonym, gdyż wiele jest czynników, które menedżer może wykorzystać jako czynniki motywujące. W interesie dyrektora leży opracowanie od­powiedniej strategii motywacji do pracy, zapewniającej nieustanne zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu instytucji, zachęcającej do podwyższania kwalifikacji i dającej rzeczywistą satysfakcję z pracy. Właściwe postępowanie z zespołem jest wa­runkiem, aby pracownik uruchomił swój potencjał intelektualny, wykazał się kreatyw­nością i pomysłowością, a także w pełni zaangażował się w realizowane przez siebie zadania. Zadaniem każdego menadżera powinno zatem być stworzenie na bazie posiadanej wiedzy własnego przepisu motywowania do efektywnej pracy.

Elżbieta Raczyńska – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *