PRZEDSTAWICIEL ORGANU JAKO CZŁONEK KOMISJI KONKURSOWEJ

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 28 listopada 2019 r. (II SA/Op 366/19) pochylił się nad zagadnieniem czy organ prowadzący mógł powołać do składu komisji konkursowej jako swojego przedstawiciela osobę nie związaną żadnym formalnym stosunkiem prawnym z tym organem tj. radną.

Jak wynika z treści uzasadnienia skargi, Wojewoda wykluczył możliwość powołania w skład komisji osoby radnego, który – w jego ocenie – jako osoba spoza kręgu osób zatrudnionych w strukturze organizacyjnej organu realizującego zadania z zakresu administracji publicznej, nie może być traktowany jako przedstawiciel tego podmiotu. Skarżący z kolei, oparł się na twierdzeniu, że ustawa nie ogranicza kręgu osób mogących być uznane za przedstawiciela organu, w tym w szczególności nie wyklucza z ich grona członków organu stanowiącego gminy, o ile organ prowadzący szkołę powierzy im tę funkcję.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu podzielił stanowisko zajęte przez Wojewodę, wyrażane już zresztą uprzednio w orzecznictwie tego Sądu oraz w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Cały tekst i źródło: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/53329-przedstawiciel-organu-jako-czlonek-komisji-konkursowej

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *