DODATEK MOTYWACYJNY TYLKO ZA DODATKOWE EFEKTY PRACY NAUCZYCIELA – WYROK NSA

Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą….cały tekst i źródło

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *