Dokumentacja pracy nauczyciela na nowych zasadach

3 września br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Rozporządzenie wprowadza nowe regulacje pozwalające na wpisywanie w dziennikach zajęć  i dziennikach lekcyjnych adresów poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jednocześnie odstąpiono od wpisywania adresu zamieszkania rodziców w przypadku, gdy adres zamieszkania dziecka jest taki sam jak adres rodziców.  

Dodatkowo w dzienniku zajęć przedszkola odstąpiono od odnotowywania obecności dziecka na poszczególnych godzinach zajęć. W dzienniku zajęć przedszkola odnotowywana  jest  obecność dziecka na zajęciach w danym dniu oraz godziny przyprowadzania i odbierania dziecka.

Prowadzone w szkole zajęcia np. dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne  są odnotowywane w odpowiednich „dziennikach innych zajęć”. Ograniczono zakres danych wpisywanych do tych dzienników. W dziennikach tych odnotowuje się tylko niezbędnych dla identyfikacji i bieżących kontaktów danych tj. nazwiska i imiona dzieci, uczniów lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów.

Zdecydowanie ograniczono zakres danych wpisywanych do dzienników zajęć z puli godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, będących zajęciami rozwijającymi zainteresowania uczniów, określonych w art. 42 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela (tzw. godziny „karciane”). W tych „dziennikach innych zajęć” będą wpisywane tylko imiona i nazwiska uczniów, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczba godzin tych zajęć oraz odnotowywana będzie obecność uczniów.

Ułatwiono również prowadzenie księgi uczniów ustalając, że wpisu do księgi dokonuje się  z chwilą rozpoczęcia nauki w szkole, a nie jak dotychczas z chwilą przyjęcia ucznia do szkoły.

Odstąpiono od wypełniania arkusza ocen uczniowi lub słuchaczowi, który opuścił szkołę przed ukończeniem jednego roku nauki, a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla dorosłych, co najmniej przed ukończeniem jednego semestru. W takim przypadku szkoła wydawać będzie zaświadczenie o przebiegu nauczania.
Rozporządzenie podaje również nowy katalog dokumentów składających się na dokumenty dotyczące przebiegu nauczania.
Ponadto rozporządzenie reguluje kwestie:

  • bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego  dla rodziców uczniów,
  • sporządzania komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy – rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • prowadzenie ksiąg wychowanków przez ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,
  • przekazywania przez dyrektora placówki informacji, na podstawie których dokonuje się wpisów w księdze ewidencji, księdze uczniów i księdze wychowanków.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *