Dyplom magistra. Rozporządzenie w sprawie zmian wymagań kwalifikacyjnych od nauczycieli

Nauczyciele gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych będą musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich - projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli trafił do konsultacji.

Dokument określa m. in. szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek oraz warunki uzyskania kwalifikacji do nauczania języków obcych.

Jak podkreśla resort edukacji, najistotniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia jest dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli do zakresów ich kształcenia realizowanych w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

W projektowanym rozporządzeniu zmieniono wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych: w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz szkołach za granicą, a także w stosunku do wychowawców w szkolnych schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną.

Źródło i cały tekst: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/172296/Dyplom-magistra–Rozporzadzenie-w-sprawie-zmian-wymagan-kwalifikacyjnych-od-nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *