Rola rodziców w szkole

Rodzice jak i szkoła mają wspólny cel: wychować człowieka. Rola rodziców w szkole jest ogromna, gdyż jako najbliżsi własnego dziecka powinni mieć wpływ na jakość i proces kształcenia

Współpraca rodziców ze szkołą może wydawać się tematem oczywistym, bo cóż jest ważniejszego niż dobro dziecka. Zarówno rodzice jak i szkoła mają wspólny cel: wychować mądrego, wykształconego, żyjącego zgodnie z normami człowieka. Rola rodziców w szkole powinna być ogromna, gdyż to oni jako najbliżsi własnego dziecka powinni mieć wpływ na jakość i proces kształcenia. Dom rodzinny i szkoła to dwa środowiska, które nierozerwalnie powinny łączyć się z dzieckiem.

Takie spojrzenie stawia na pierwszym miejscu między tymi jednostkami wspólne działania w celu jak najlepszej i efektywnej nauki i wychowania młodego pokolenia. Zarówno nauczyciele jak i rodzice w żaden sposób nie mogą wzajemnie zastąpić swojej funkcji, stąd potrzebna jest korelacja tych dwóch środowisk. Rodzice jako najbliżsi dziecka, muszą zaspokoić jego potrzebę bezpieczeństwa i stałej opieki. Natomiast szkoła, oprócz funkcji dydaktycznej, powinna uzupełniać i wspierać wraz z rodzicami dziecka potrzeby wychowawcze i opiekuńcze. Najczęściej na gruncie szkolnym dziecko wchodzi w pierwsze poważne interakcje z rówieśnikami, tutaj nawiązuje pierwsze przyjaźnie, doznaje porażek. Szkoła to również miejsce, w którym dziecko spędza większość czasu w ciągu dnia, kształtuje ona różnorodne zainteresowania, jak również wywiera ogromny wpływ na dalszą edukację dziecka. Brak współpracy którejkolwiek ze stron może powodować ogromne dysproporcje w oczekiwaniach i dążeniach do wyznaczonych celów. Środowisko szkolne w jakim funkcjonują dzieci jest bardzo zróżnicowane, co w dużej mierze determinuje oczekiwania i problemy względem wymogów stawianych przez poszczególne jednostki. Zarówno dzieci, nauczyciele jak i rodzice mogą mieć odmienne spojrzenie na proces kształcenia i wychowania. Zatem wspólne działania powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu, stałej wymianie informacji, określeniu potrzeb dziecka, rodziców i nauczycieli. W kontekście dążenia do zaspokojenia potrzeb ważna jest jednoczesna współpraca każdej ze stron. Każdy uczestnik edukacji dziecka ma określone role do spełnienia, tak aby wspólne działania prowadziły do jednolitego, usystematyzowanego procesu edukacyjnego. Zarówno dzieci jak i nauczyciele powinni mieć wsparcie rodziców, jak również rodzice powinni móc liczyć na pomoc ze strony nauczycieli, dyrektora i specjalistów. Ścisła współpraca, wywiązywanie się z powierzonych ról pozwoli na spełnienie oczekiwań i wymagań względem siebie.

Moje artykuły mają na celu określenie roli rodziców w szkole, a jednocześnie odpowiedzieć na pytanie: czy faktycznie rodzice w pełni wywiązują się z powierzonych ról względem szkoły?

Zainteresowanie tym tematem zrodziło się poprzez obserwację środowiska dzieci i rodziców. Jako wieloletni nauczyciel wiem, jak ważne jest poparcie i włączanie się w różnorodne sprawy rodziców. Rodzic współpracujący ze szkołą pozwala lepiej poznać ucznia, wniknąć w jego środowisko, zrozumieć jego potrzeby. Rodzice jako partnerzy szkoły, wielokrotnie mogą swoją postawą wspierać i wnosić wiele pozytywnych emocji do szkoły, jak chociażby pomoc w trakcie wycieczek, prezentowanie swoich pasji i zainteresowań. Zatem temat współpracy rodziców ze szkołą, wypełnianie przez nich powierzonych ról jest bardzo istotny w procesie edukacji dziecka.

Natalia Sztekler

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *