Dyrektor – dobry pracodawca: cechy i wyzwania, część 2

Dobry dyrektor, to jednocześnie menadżer, który potrafi zdobyć środki finansowe spoza budżetu oraz umiejętnie nimi gospodarować, a także dba o bazę dydaktyczną szkoły.

Znajomość nie tylko prawa oświatowego i obowiązujących przepisów prawa pracy, ale znajomość różnych narzędzi i technik związanych z zarządzaniem personelem oraz aspektów psychologicznych, na pewno ułatwią dyrektorowi dokonanie wyboru najlepszego kandydata i zapewnią utrzymanie właściwej atmosfery w pracy i poprawnych stosunków międzyludzkich, od których zależy ilość i jakość wykonywanej pracy.

Dyrektor wydając polecenia powinien umieć przewidzieć reakcje pracowników oraz skutki wydanych poleceń, ponieważ Przełożony który nie umie postępować z ludźmi, niewiele może zdziałać, mimo tego, że jest świetnym nauczycielem. Aby odnieść sukces, dobry dyrektor powinien wspólnie z pracownikami współtworzyć wizję placówki i wspólnie dążyć do jasno określonego celu, misji szkoły. Nawet najlepsze pomysły, najszczersze chęci dyrektora, jeśli przez jego zespół  nie zostaną zaakceptowane, to  nie uda się ich  zrealizować.

            Reasumując, według mnie dyrektor przedszkola, szkoły, czy innej placówki oświatowej powinien być merytorycznie przygotowany do pełnienia swych obowiązków i powinien cechować się pożądanymi cechami osobowości i charakteru. Dobrze byłoby, gdyby swoim doświadczeniem i umiejętnościami pedagogicznymi potrafił podzielić się z innymi nauczycielami swoją wiedzą, pomógł w pokonywaniu trudności. Umiał pozytywnie motywować i doceniał wkład pracy i zaangażowanie swoich pracowników.  Wiemy nie od dziś, że powiedzenie: „dziękuję”, „świetny pomysł”, „dobra robota”, „doceniam pani/pana wkład pracy” potrafią zdziałać o wiele bardziej i wzbudzić większe chęci do pracy wśród pracowników, nie tylko pedagogicznych.

Przede wszystkim dobrego yrektora placówki oświatowej powinny wyróżniać następujące cechy:

  • sprawiedliwość, konsekwencja w działaniu,
  • zdyscyplinowanie, stanowczość,
  • komunikatywność,
  • empatia,
  • dostępność, uprzejmość, panowanie nad sobą,
  • operatywność, otwartość na nowości, wytrwałość,
  • szybkość podejmowania decyzji,
  • stawianie interesów ogółu nad własnym,
  • zainteresowanie sprawami kierowanego zespołu.

            Uważam, że bardzo ważnym atutem dobrego dyrektora szkoły poza umiejętnościami pedagogicznymi jest znajomość prawa oświatowego i innych ustaw, właściwa jego interpretacja, jak również umiejętność posługiwania się przepisami kadrowymi. Te elementy są teraz szczególnie istotne, kiedy to znowelizowana została Karta Nauczyciela oraz ukazało się wiele nowych przepisów wykonawczych do tej ustawy. Dyrektor powinien być autorytetem w zakresie znajomości oraz umiejętnego korzystania z oświatowych aktów prawnych.

Dyrektor powinien również posiąść umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego, swoich wychowanków oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych z jakimi przyszło mu się zmagać w okresie swojej kadencji.
W nowej strukturze systemu oświaty niezwykle ważne są umiejętności menedżerskie, interpersonalne. Dobry dyrektor, to jednocześnie menadżer, który potrafi zdobyć środki finansowe spoza budżetu oraz umiejętnie nimi gospodarować, a także dba o bazę dydaktyczną szkoły.
Dobry dyrektor powinien poddawać ocenie własną pracę, szeroko rozumiane zarządzanie i wyciągać z tego stosowne wnioski. Patrząc na współczesne czasy, bezdyskusyjnym jest stwierdzenie, że każdy dyrektor powinien stale dokształcać się i doskonalić własny warsztat pracy.

Ewa Świderska – uczestniczka Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *