Dyrektor szkoły jako pracodawca

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu „Dyrektor na starcie”. Dziś o roli dyrektora jako pracodawcy.

Szkoła to miejsce pracy nauczycieli – pracowników pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych. Instytucja, która zajmuje się kształceniem dzieci i młodzieży. Nasuwa się pytanie: Kto może być pracodawcą w szkole?

Według portalu INFOR.PL „Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników. Do uzyskania statusu pracodawcy wystarczy więc, że jednostka organizacyjna zatrudni chociaż jednego pracownika i stanie się stroną stosunku pracy, uprawnioną do nabywania praw i zobowiązań z zakresu prawa pracy”.

Według przepisów prawa oświatowego, dyrektorem zostaje osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym. Ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela. 

Najważniejszymi dokumentami regulującymi rolę pracodawcy w przepisach prawa oświatowego są Karta Nauczyciela oraz Ustawa o systemie oświaty. Przy regulacji stosunku pracy nauczycieli, ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy. Dlatego dyrektor szkoły w przeciwieństwie do innych pracodawców bierze pod uwagę Kartę Nauczyciela. Ona także obowiązuje podczas całego przebiegu zatrudnienia nauczyciela w szkole. Dyrektor poza zatrudnianiem pracowników w zakresie swoich obowiązków ma także decyzje kadrowe, finansowe i administracyjne. W szkole funkcjonują dwie grupy pracowników: pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni. Pracownicy merytoryczni zatrudniani są w oparciu o dwie powyższe ustawy, natomiast pracownicy administracji i obsługi zatrudniani są na umowę o pracę w oparciu o Kodeks pracy.

W tym fragmencie chciałam zaprezentować podstawowe przepisy prawa oświatowego dotyczące zatrudnienia, a obowiązujące w szkole. Z pozycji dyrektora poruszanie się w tych przepisach pozwoli pracodawcy uniknąć sytuacji konfliktowych, a jednocześnie jest punktem odniesienia do prawidłowego przestrzegania przebiegu zatrudnienia. Głębiej ten problem omówię w kolejnych fragmentach.

Agnieszka Dydyszko

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *