Dyrektor szkoły tylko z konkursu

Stosownie do przepisu art. 36 ust. 2 ustawy szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Przepis ten nie oznacza jednak, że możliwym i dopuszczalnym jest powołanie na stanowisko dyrektora w szkole osoby, która nie zgłosiła się do konkursu i której kandydatura nie była poddana procedurze konkursowej. Wyrok WSA w Opolu z 25 marca 2014 r. sygn. II SA/Op 81/14. Uwaga! Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło i cały tekst: wartowiedziec/konkurs na stanowisko dyrektora

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *