Skutki niedotrzymania przez nauczyciela terminu ubiegania się o awans zawodowy

Z brzmienia art. 9b ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela wynika, że w przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze, co oznacza, że taki nauczyciel nie odbył wymaganego stażu lub skutkuje nieważnością odbytego stażu.

Źródło i cały tekst: wartowiedziec.org/awans zawodowy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *