Dyrektorzy szkół i przedszkoli będą karani za przekroczenie uprawnień

Projekt zakłada zmiany w trzech ustawach: ustawie Prawo oświatowe, ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze.

Zgodnie z projektem osoba kierująca jednostką systemu oświaty, jeśli przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, czym działa na jego szkodę, będzie podlegać karze pozbawienia wolności do 3 lat.

Jeżeli następstwem tego czynu jest śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dodanie podobnych przepisów karnych przewiduje się również wobec osób kierujących żłobkami i klubami dziecięcymi oraz jednostkami organizacyjnymi instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/dyrektorzy-szkol-i-przedszkoli-beda-karani-za-przekroczenie-uprawnien,328483.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *