Większe kompetencje dla kuratora oświaty

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, wzmacniającej rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, m.in. w zakresie kontroli oraz egzekwowania zaleceń pokontrolnych, a także organizacji zajęć w szkołach przez stowarzyszenia i organizacje.

Rząd chce wzmocnić rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Poprawione zostaną także warunki funkcjonowania szkół i placówek, co pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów.

Zwiększy się również świadomość uczniów i rodziców o treściach zawartych w zajęciach prowadzonych w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Decyzja o udziale dziecka w tych zajęciach będzie należała do rodziców.

Zaproponowano też zmiany dotyczące powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływania na to stanowisko.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/wieksze-kompetencje-dla-kuratora-oswiaty,328856.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *