Działalność innowacyjna – jak ją dokumentować?

Działalność innowacyjna jest integralnym elementem pracy szkoły. Dobrze jest uregulować sposób wdrożenia działań innowacyjnych i ich dokumentację.

Zgodnie z prawem oświatowym działalność innowacyjna jest integralnym elementem pracy szkoły.  Rada pedagogiczna podejmuje decyzję w jaki sposób  będzie ją realizowała oraz jak ją będzie dokumentowała. Dobrze jest uregulować zarządzeniem, procedurą, zapisem w protokole (pełna dowolność) sposób  wdrożenia działań innowacyjnych i ich dokumentację.

Aktualnie podstawową metodą  dokumentacji działalności szkoły jest wykorzystanie technologii informacyjnej. Dostępne komunikatory – strona internetowa szkoły, facebook, messenger – doskonale sprawdzają się w publikacji innowacyjnych przedsięwzięć  nauczycieli.

 Strona internetowa szkoły to skarbnica wiedzy o instytucji i jej działalności. Atrakcyjna, przejrzysta i stale aktualizowana budzi zainteresowanie nie tylko jej społeczności. Systematyczne zamieszczanie informacji o pracy szkoły potwierdza aktywność,  przedsiębiorczość oraz zaangażowanie nauczycieli na rzecz rozwoju ucznia. Istotne, by tekst zawierał atrakcyjny tytuł i barwne zdjęcia.

Informacje o wyjątkowych przedsięwzięciach placówki, sygnalizacyjnie można zamieszczać (wzajemnie i grzecznościowo) na stronach internetowych instytucji partnerskich. To niewątpliwie atut propagowania działalności innowacyjnej.

Nieodłącznym elementem dokumentowania pracy szkoły on-line  jest  Facebook szkoły. Krótkie informacje wraz ze zdjęciami przyciągają uwagę i doskonale sprawdzą się w dokumentacji naszej pracy.

Z pewnością utworzenie grupy  na messengerze (dla klasy, członków koła, uczestników projektu itp.) przyczyni się do potwierdzenia realizacji poszczególnych zadań w ramach harmonogramu działań innowacyjnych. Dodatkowo wymiana informacji, spostrzeżeń pomoże w sprawnym przeprowadzeniu zaplanowanych działań. W tym przypadku należy pamiętać o ustaleniu granic w czasowych i terminowych wzajemnej komunikacji.

W dokumentowaniu naszej pracy nie można pominąć prasy lokalnej i branżowej Publikacja nietuzinkowych działań szkoły, nauczycieli  również stanowi dokument. Taką samą funkcję może spełniać jedna strona gazetki szkolnej poświęcona implementacji niestandardowych przedsięwzięć.

Dokumentacja papierowa szkoły. Przedsięwzięcia z zakresu działalności innowacyjnej dokumentujemy analogicznie jak obligatoryjne zadania szkoły. Proces dokumentowania pracy w wersji papierowej można rozpocząć od:

  • Pomysłu na działalności innowacyjną lub  przedsięwzięcie ( może być kilka propozycji)
  • Opisu pomysłu – działalności innowacyjnej (  opis pomysłu- można oprzeć się na przeprowadzonych diagnozach, obserwacji bądź potrzebach uczniów, cele, ramy czasowe, materiały, finanse, odbiorcy, realizatorzy, harmonogram działań, dokumentowanie, podsumowanie – osiągnięcie celów, przewidywane efekty).
  • Zapisu propozycji podjęcia działalności innowacyjnej w protokole   posiedzeń zespołu klasowego lub przedmiotowego, szczególnie jeśli w zadanie będzie zaangażowanych kilku nauczycieli.
  • Zapisu informacji o realizacji działań innowacyjnych w protokole posiedzeń Rady pedagogicznej.
  • Doskonałym potwierdzeniem działalności innowacyjnej są wszelkiego rodzaju informacje na tablicy ogłoszeń, wystawy, kolaże, eventy itp.
  • Promocja działań nauczycieli (eksponowanie działalności innowacyjnej w przemówieniach dyrektora, podczas promocji szkoły, prezentacji osiągnięć)

Dokumentacja nauczycieli

  • Teczka nauczyciela przedmiotu
  • Teczka nauczyciela wychowawcy

a w tym m. in.:

                     ****  Opis innowacji

                     ****  Projekty

                     ****  Scenariusze

                     ****  Notatki, uwagi i spostrzeżenia

                     ****  Badania, analizy

                     ****  Opinie

  • Aranżacja pracowni
  • „Kufer dydaktyczny „ –  dla kreatywnych – zbiór akcesoriów do reżyserii zajęć metodami aktywnymi

Powyższe propozycje dokumentowania służą potwierdzeniu realizacji różnych przedsięwzięć nauczycieli, nie tylko działalności innowacyjnej. Szczególnie wykorzystane technologii informacyjnej służy promocji szkoły,  prezentacji przedsięwzięć i efektów jej działalności. Dodatkowym atutem udostępnienia informacji o pracy szkoły na platformach internetowych jest m.in. wzbudzenie zainteresowania działalnością szkoły, zachęcenie uczniów do skorzystania z różnorodnej  oferty zajęć edukacyjnych, motywacja nauczycieli do podjęcia nietuzinkowych wyzwań dydaktyczno-wychowawczo-profilaktycznych.

     Możliwości dokumentowania jest sporo. Od wspólnych ustaleń dyrekcji i grona pedagogicznego zależy jaki przyjmie sposób dokumentowania, tak aby był zrozumiały i przystępny dla wszystkich nauczycieli.

Mariola Piątek

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *