Dziennik wychowawcy – czy obowiązkowy?

Taka lista dokumentów obowiązkowo tworzonych przez wychowawców nazywana jest często „teczką wychowawcy”. Potrzebę powstania takiej teczki często wskazują sami nauczyciele.

(Nie)obowiązkowa teczka wychowawcy

W praktyce taki zestaw dokumentów jest bardzo przydatny, gdyż gromadzi informacje potrzebne w czasie pełnienia roli wychowawcy. Jeśli dyrektor uzna, że ustandaryzowanie „teczki wychowawcy” usprawni organizację pracy szkoły, może narzucić jej zawartość. Decyzję taką mogą też podjąć nauczyciele na zebraniu zespołu wychowawców. Zakres dokumentacji powinien wynikać z realnych potrzeb, gromadzone dokumenty powinny być pomocą w pracy wychowawcy, a nie zbędnym bezużytecznym obciążeniem.  

Dyrektor szkoły może też podjąć decyzję o prowadzeniu tej dokumentacji w formie dziennika, chociaż dzienniki takie nie są obligatoryjnie obowiązujące. 

Gromadzona przez wychowawcę dokumentacja podlega kontroli dyrektora szkoły, a jeśli dyrektor podejmie taką decyzję – do kontroli może być upoważniony wicedyrektor lub np. przewodniczący zespołu wychowawców.

Jakie dokumenty gromadzą wychowawcy ?

 

Jeśli prowadzenie dziennika wychowawcy zakupionego przez dyrektora nie jest korzystne, np. ze względu na zakres zawartych w nim danych wymaganych do uzupełnienia lub jakiegokolwiek innego powodu – warto przedstawić swoje argumenty dyrektorowi. Można to zrobić na zebraniu zespołu wychowawców lub poprzez przewodniczącego tego zespołu. Może zamiast dziennika, lepiej ustalić propozycję zawartości tzw. teczki wychowawcy, która miałaby zastąpić dzienniki i przedstawić ją dyrektorowi.

Wśród gromadzonych przez wychowawców dokumentów mogą się znaleźć:

 1. Lista uczniów klasy – dane osobowe, telefony kontaktowe.
 2. Diagnoza wstępna uczniów wypracowana na podstawie analizy świadectw, wyników egzaminów zewnętrznych, ankiet o stanie zdrowia wypełnionych przez rodziców.
 3. Plan lekcji klasy.
 4. Klasowy zestaw programów nauczania i podręczników.
 5. Kalendarz roku szkolnego.
 6. Plan pracy wychowawczej.
 7. Tematyka lekcji wychowawczych.
 8. Kalendarz imprez i uroczystości klasowych.
 9. Plan wycieczek i wyjść klasowych.
 10. Harmonogram spotkań  klasowego zespołu nauczycieli.
 11. Zestaw obowiązujących procedur szkolnych.
 12. Karty obserwacji/postępów uczniów.
 13. Lista uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 14. Zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczące uczniów w danej klasie z potwierdzeniem, że uczący nauczyciele zapoznali się z zaleceniami.
 15. Postanowienia sądów.
 16. Spis zajęć pozalekcyjnych i listy uczniów w nich uczestniczących.
 17. Deklaracje rodziców o uczęszczaniu na lekcje religii/etyki.
 18. Deklaracje rodziców o nieuczęszczaniu na wdżwr.
 19. Zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystywanie wizerunku lub podpisanych prac dziecka.
 20. Podpisy stwierdzające zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi.
 21. Podpisy potwierdzające zapoznanie z ocenami przewidywanymi.
 22. Zezwolenia na indywidualny program/tok nauki.
 23. Zwolnienia z obowiązkowych zajęć.
 24. Usprawiedliwienia nieobecności.
 25. Wzory podpisów rodziców.
 26. Oświadczenia rodziców o zapoznaniu się z aktami prawnymi, procedurami szkolnymi.
 27. Oświadczenia rodziców o odpowiedzialności finansowej.
 28. Korespondencja z rodzicami.
 29. Protokoły zespołów wychowawczych.
 30. Semestralne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne wymagane przez dyrektora szkoły
 31. Notatki służbowe nt. niepokojących wydarzeń w klasie, w szkole, na wycieczce, itp.
 32. Istotne informacje od nauczycieli uczących w klasie.

 

                                                                                                   Opracowała: Izabela Gradecka