Wśród dokumentacji, jaką powinien posiadać wychowawca – jest „teczka wychowawcy”

 1. Plan Działań Wychowawczo-profilaktycznych i tematy godzin wychowawczych, plan godzin klasy, kalendarz roku szkolnego, plan konferencji, plan spotkań z rodzicami
 2. Protokoły ze spotkań z rodzicami+ lista obecności + własny plan na dane spotkanie
 3. Notatki ze spotkań z rodzicami
 4. Druki : zgoda rodzica  na zajęcia dodatkowe, druk zwolnienia z wychowania fizycznego, druk zwolnienia ucznia z lekcji przez rodzica
 5. Zgoda na wizerunek dziecka i osoby dorosłej
 6. Regulamin organizacji wycieczek + druki + karty wycieczek i rozliczenia(może być również Regulamin organizacji wycieczek)
 7. Zgody na jakiekolwiek dowolne akcje, zajęcia
 8. Klasa 8- informacja /deklaracja rodzica o wyborze języka na egzamin+ ( może być dokumentacja związana z egzaminem)
 9. Działania osób na rzecz klasy, szkoły – krótko : kto , co i kiedy( rodzice + uczniowie)

10.Ankieta samorealizująca

11.Oświadczenie rodziców  o zmianie numeru telefonu lub adresu, poczty mailowej( druk)

Przykładowa  Notatka ze spotkania z rodzicem/rodzicami ucznia

 • Dnia ……….. odbyła się rozmowa wychowawcy/nauczyciela
  z rodzicem/rodzicami ucznia ……………………………………
 • Osoby towarzyszące rozmowie: …………………………………
 • …………………………………………………………………………..
 • Rozmowa dotyczyła: ……………………………………………….
 • Wnioski i ustalenia:

  …………………………………           ……………………………….

  Podpis rodzica/rodziców ucznia      Podpis wychowawcy/nauczyciela

 

Przykładowy   Protokół  z zebrań  z rodzicami

                                      Protokół

z zebrania z rodzicami klasy ……………….. w dniu ………………

Obecnych ……….. rodziców

Prowadziła ………………..

Protokolant:………………………

Plan;

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *