Edukacyjna wartość dodana, jako jedna z miar jakości nauczania w szkole

Metoda edukacyjnej wartości dodanej jest ważną metodą wykorzystywania wyników egzaminacyjnych do ewaluacji pracy szkół.

Metoda edukacyjnej wartości dodanej jest ważną metodą wykorzystywania wyników egzaminacyjnych do ewaluacji pracy szkół. Jest to miara wpływu szkoły na wzrost wiedzy uczniów. Edukacyjna wartość dodana to przeciętna dla danej  szkoły różnica między wynikami rzeczywistymi a oczekiwanymi jej uczniów.

EWD polega  na porównaniu metodami statystycznymi osiągnięć szkolnych uczniów na progu szkoły, z wynikami na egzaminach  końcowych, co pozwala ocenić wkład szkoły w postępy uczniów w danym cyklu kształcenia. Jeżeli uczniowie osiągnęli wynik sprawdzianu/egzaminu wyższy od przewidywanego, to EWD jest dodatnie, a więc możemy mówić o dużym wpływie szkoły na stan  wiedzy i umiejętności uczniów.

Metoda edukacyjnej wartości dodanej jest alternatywnym sposobem wykorzystania wyników egzaminacyjnych. Wynik egzaminu zewnętrznego, to informacja o końcowym poziomie osiągnięć uczniów w zakresie sprawdzanym testem egzaminacyjnym. Często jest traktowany, jako  informacja o efektywności nauczania, ale szkoły mogą mieć porównywalne wyniki sprawdzianów zewnętrznych, a różną efektywność nauczania. Szukano sposobu na zmierzenie jakości nauczania. EWD jest jedną z  metod, która pokazuje pracę nauczycieli. Celem wprowadzenia EWD w szkolnictwie było:

● Zmniejszenie roli surowych wyników egzaminów /wynik punktowy/, jako jedynej miary jakości nauczania.
● Diagnozowanie jakości nauczania celem nieustannej pracy nad poprawą efektywności nauczania.
● Zachęcanie szkół do konkurencji  jakością nauczania.
● Docenienie pracy nauczycieli pracujących  w środowiskach o niekorzystnych cechach społeczno-ekonomicznych.

EWD jest jedną, ale nie jedyną miarą pracy szkoły.

Podstawa  prawna do analizowania wyników egzaminów: Nadzór pedagogiczny (rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z 10 maja 2013 r., zmieniające rozporządzenie z 7 października 2009 r.) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki.

W szkole lub placówce wdrażane są wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów.

Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników Wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *