Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły. Część 2

Kolejne zmiany prawa oświatowego powodują, że w procesie nauczania mniej istotna staje się wiedza, a ważniejsze są umiejętności pozyskiwania tej wiedzy oraz sposób, w jaki jest ona wykorzystywana.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

Ewaluacja pracy nauczyciela jest możliwa w oparciu o systematyczne monitorowanie przebiegu procesu dydaktycznego, ocenę postępów edukacyjnych uczniów i wyniki egzaminów zewnętrznych, a także ocenę pracy dyrektora. Ważnym działaniem w dążeniu do wysokiej jakości kształcenia jest proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat programów, procesów i przedsięwzięć. Gromadzenie danych o pracy nauczyciela i ich wnikliwa analiza oraz interpretowanie pozwoli na wykrywanie nieprawidłowości i ich korygowanie zanim te nieprawidłowości się utrwalą i staną się normalnością w działaniach szkoły. Obszarów do monitorowania jest wiele i może ono dotyczyć : dostosowania metod nauczania do możliwości uczniów, umiejętności komunikacyjnych uczniów, osiągnięć uczniowskich i relacji interpersonalnych uczniów, współpracy z rodzicami i środowiskiem, dokonania wychowawcze oraz działalność pozalekcyjna i pozaszkolna, a także doskonalenie zawodowe – w tym wykorzystanie wiedzy i umiejętności z ukończonych form z pracy z uczniami.

Z prowadzonych badań naukowych wynika, że jednym z najefektywniejszych motorów procesu uczenia się jest umiejętność samooceny rozumianej jako określenie mocnych i słabych stron. Twierdzenie J. Hattiego ma odniesienie zarówno do ucznia jak i nauczyciela, tak więc nauczyciel powinien dokonywać samooceny np. w oparciu o kontrolną listę pytań, np.:

– W planowaniu pracy dydaktycznej uwzględniam zadania szkoły przyjęte na dany rok szkolny.

– Poszukuję i stosuję nowe metody mogące pomóc w indywidualnym rozwoju moich uczniów.

– Ocena osiągnięć uczniów zawiera informację zwrotną ukierunkowaną na postęp ich pracy.

Lista kontrolna może, a właściwie powinna wynikać z planowanych działań szkoły wynikających z wniosków z nadzoru i zdiagnozowanych potrzeb w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczo-profilaktycznej i opiekuńczej szkoły.

Warto już dziś zainicjować zmiany w podejściu do procesu edukacyjnego by był on zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się, by jutro nasza szkoła odpowiadała potrzebom naszych uczniów i spełniała wymagania państwa w najistotniejszych jej obszarach bez zbędnego pośpiesznego tworzenia dokumentów pod ewaluację zewnętrzną.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *