Ewaluacja wewnętrzna metodą profil szkoły

Ewaluacja wewnętrzna metodą profil szkoły polega na kilkuetapowym procesie zbierania informacji o różnych aspektach funkcjonowania placówki od członków społeczności szkolnej. Wiedza o szkole uzyskana dzięki zastosowaniu tej techniki jest szersza, bardziej szczegółowa i reprezentatywna niż przy użyciu innych metod samooceny.

Profil szkoły

Ewaluacja wewnętrzna lub jak inni nazywają autoewaluacja, to ważny element w działaniach zmierzających do podnoszenia jakości pracy szkoły. Jego istotą jest autorefleksja i analiza własnych działań, dokonywana przez nauczycieli i dyrektorów szkół. Prowadząc badania w placówce, odpowiadamy na pytanie, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku idziemy. Jednym ze sposobów pomagającym określić, jaka jest badana placówka, będzie ewaluacja wewnętrzna metodą profil szkoły. Celem ewaluacji będzie zebranie informacji wśród podmiotów szkoły o mocnych stronach i problemach szkoły w wybranym obszarze. Metoda profil szkoły polega na kilkuetapowym procesie zbierania informacji o różnych aspektach funkcjonowania placówki od członków społeczności szkolnej. W badaniu uczestniczą nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Do badania można zaprosić też grupę pracowników administracyjnych.

Praca nad ewaluacją wewnętrzną z zastosowaniem metody „Profil szkoły” przebiega w trzech etapach. Etap pierwszy polega na przygotowaniu pytań kluczowych dla poszczególnych grup, a następnie na wspólnej dyskusji nad wyznaczonym przez plan nadzoru pedagogicznego tematem ewaluacji. Etap drugi polega na przeprowadzeniu w zespołach dyskusji fokusowych, podczas których jej członkowie odpowiadają na przygotowane pytania kluczowe, wspólnie poszukują argumentów, które obrazują pracę szkoły. Argumenty poddane są ocenie, na tej podstawie powstaje mapa jakości pracy szkoły. Każda z grup będzie dyskutowała na temat sytuacji naszej szkoły, analizując poszczególne aspekty jej pracy i zaznaczając na schemacie w tabeli swoją ocenę oraz opinię na temat tendencji zmian sytuacji w danym zakresie.  Etap trzeci to dyskusja i wspólne opracowanie mapy jakości pracy szkoły, wskazując mocne i słabe strony szkoły. Efektem metody profil szkoły jest współpraca między rodzicami a szkołą, większa świadomość rodziców na temat działalności placówki, poczucie wpływu poszczególnych grup społeczności szkolnej na działania podejmowane w szkole, poznanie opinii na temat działalności szkoły w wybranym obszarze i możliwość wyciągnięcia wniosków i nakreślenie wspólnych kierunków działań. Wiedza o szkole uzyskana dzięki zastosowaniu tej techniki jest szersza, bardziej szczegółowa i reprezentatywna niż przy użyciu innych metod samooceny. Podstawowa diagnoza określa mocne strony szkoły obszary, które wymagają zmiany. Dzięki temu Rada Pedagogiczna może sprecyzować swoje cele i nakreślić plan rozwoju szkoły, który ma szansę na akceptację i zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

Ewaluacja wewnętrzna powinna być elementem codziennej praktyki szkolnej i dostarczać informacji, które pomogą dyrektorowi i nauczycielom podejmować słuszne i uzasadnione decyzje co do działalności placówki i organizacji pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *