EWD, jak sprawdzić osiągnięcia szkoły?

Jak ocenić jakość pracy szkoły? Może współczynnik edukacyjnej wartości dodanej prawdę nam powie?

EWD polega  na porównaniu metodami statystycznymi osiągnięć szkolnych uczniów na progu szkoły z wynikami egzaminów końcowych. Pozwala to ocenić wkład szkoły w postępy uczniów.

Trochę historii
Od 2002 r. system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych danych o osiągnięciach uczniów. W roku 2005  „scalono” dwa wyniki dla ucznia kończącego gimnazjum – wynik sprawdzianu w 2002 r. w szkole podstawowej oraz wynik egzaminu gimnazjalnego w 2005 r. Na podstawie wyniku ucznia na sprawdzianie ustalono wynik przewidywany na egzaminie gimnazjalnym.

Jeżeli uczniowie osiągnęli wynik egzaminu gimnazjalnego wyższy od przewidywanego, to EWD jest dodatnie, a więc możemy mówić o przyroście wiedzy i umiejętności.

Czemu służy EWD?
Metoda edukacyjnej wartości dodanej jest alternatywnym sposobem wykorzystania wyników egzaminacyjnych i pozwala ocenić wkład szkoły w końcowy wynik egzaminacyjny. Wynik egzaminu zewnętrznego to informacja o końcowym poziomie osiągnięć uczniów w zakresie sprawdzanym testem egzaminacyjnym. Często jest traktowany jako  informacja o efektywności nauczania, ale szkoły mogą mieć porównywalne wyniki sprawdzianów zewnętrznych, a różną efektywność nauczania. Szukano sposobu na zmierzenie jakości nauczania. EWD jest jedną z  metod, która pokazuje wkład pracy nauczycieli. Celem wprowadzenia EWD w szkolnictwie było:

● Zmniejszenie roli surowych wyników egzaminów (wynik punktowy) jako jedynej miary jakości nauczania.
● Diagnozowanie jakości nauczania celem nieustannej pracy nad poprawą efektywności nauczania.
● Zachęcanie szkół do konkurencji  jakością nauczania.
● Docenienie pracy nauczycieli pracujących  w środowiskach o niekorzystnych cechach społeczno-ekonomicznych.

Miejsce EWD w prawie oświatowym
EWD jest jedną, ale nie jedyną miarą pracy szkoły. Podstawą  prawną do analizowania wyników egzaminów za pomocą tego narzędzia daje rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z 7 października 2009 r.)

 WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH,

1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.

Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy.

1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki.  W szkole lub placówce wdrażane są wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów.  Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników Wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

 Zadania nauczycieli – rola dyrektora
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem różnych metod (np. EWD, tendencja rozwojowa, analizy postępów). Wdrażanie wniosków, np. poprzez rozwijanie określonych umiejętności, zmiany w organizacji lekcji, stosowanie aktywizujących metod nauczania czy indywidualizację procesu nauczania. Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności analizowania wyników egzaminów zewnętrznych. Monitorowanie wdrażania wniosków z prowadzonych analiz.

 Oczywiście EWD jest tylko jedną z wielu metod pracy szkoły, choć zdaje się najlepiej opracowaną i wykorzystaną. Choć zawsze przecież znajdą się tacy, którzy powtórzą za francuskim szansonistą, że istnieją trzy rodzaje kłamstwa: prognozy pogody, komunikat dyplomatyczny i… statystyki właśnie.

Maria Stawska

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *