Gdzie odnotować godziny pracy w dniu wolnym od pracy (sobota)?

Zgodnie z  Art. 94. Kodeksu Pracy

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

(…)

  1. 9.       stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
    1. a.      prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

Wytyczne dotyczące realizacji tego obowiązku zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

W rozporządzeniu w § 8 na  pracodawcę został nałożony obowiązek  prowadzenia  innego rodzaju dokumentacji, a mianowicie : karty ewidencji czasu pracy, imiennej karty wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą; karty ewidencyjnej przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Pracodawca powinien również ustalić sposób potwierdzenia przez pracowników obecności w pracy. Postanowienia takie znajdować powinny się w regulaminie pracy. W praktyce najczęstszym sposobem kontrolowania obecności pracowników w pracy są listy obecności.

Dlatego należy szukać odpowiedzi na powyższe pytanie w Regulaminie Pracy placówki.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *