Innowacje i nowatorstwo pedagogiczne a praca szkoły … i ocena pracy nauczyciela – cz. II

Na współczesnej placówce oświatowej spoczywa obowiązek podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć, mogących sprostać nie tylko oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom dziecka.

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego  wskazuje, że innowacje pedagogiczne, programy własne czy nawet inne podobne przedsięwzięcia mają być elementem pracy nauczyciela, bo począwszy od kryteriów przygotowanych dla  nauczyciela stażysty, potem kontraktowego, mianowanego a skończywszy na nauczycielu dyplomowanym znalazły się w tym dokumencie.

§ 2. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują:

8) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;

§ 3. 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego obejmują kryteria określone
w §2 ust. 1,
a ponadto:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;

3) analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;

4) wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;

§ 4. l. Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. l  i § 3 ust. l, a ponadto:

1) podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4) wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły;

§ 5. Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. l, § 3 ust. l oraz § 4 ust. l, a ponadto:

a) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów,

 

Przytoczone powyżej ministerialne kryteria oceny pracy nauczyciela ewidentnie pokazują, czego współczesna szkoła będzie oczekiwała od swojej kadry. Czy wszyscy nauczyciele sprostają tym oczekiwaniom? A może to wszystko jest już w kanonie nauczycielskich poczynań, tylko nie zawsze tak nazwane i tak właśnie ujęte? Często po przeczytaniu takich „wytycznych” myślimy sobie, czy to nie przerasta naszych możliwości. Myślę , że nie…  Niech nauczyciele przyjrzą się swoim pomysłom, niech prześledzą, co robili i co robią na swoich lekcjach, zajęciach dodatkowych,  wyjściach i wyjazdach edukacyjnych… Czyż realizowane pomysły nie są po części tymi, które „aktywizują uczniów”, uwzględniają „specyfikę szkoły”, czy „specyfikę zajmowanego stanowiska”, czy nie są „innowacyjnymi rozwiązaniami”, czy wreszcie nie „wykorzystują wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły”. Nie ma chyba nauczycieli, którzy zatrzymali się na pewnym etapie swojego rozwoju. Zmiany zachodzące w każdej dziedzinie życia stawiają przed współczesną szkołą nowe, bardziej skomplikowane zadania. Na współczesnej szkole, przedszkolu –  każdej placówce oświatowej spoczywa więc obowiązek podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć, mogących sprostać nie tylko aktualnym oczekiwaniom,  ale  i zainteresowaniom dziecka. Działalność innowacyjna to po prostu „robienie czegoś nowego,  robienie czegoś inaczej”.

Do działania motywują dyrektorzy, ale przede wszystkim uczniowie i nierzadko rodzice. Czas i rzeczywistość, która nas otacza też nie zatrzymała się w miejscu. My, czy chcemy czy nie, czy mamy na to ochotę ,czy nie, nadążamy za zmianami, chcemy być na czasie. Jeżeli mamy przeświadczenie, że w naszej pracy dydaktycznej czy wychowawczej  robimy dużo, ale nie zawsze potrafimy to ubrać w dokumentację  i nadać temu bardziej formalny charakter to przyjrzyjmy się, jak formalnie powstają programy innowacyjne, jak opracowywane są  pomysły, aby mogły zaistnieć w harmonogramie naszej własnej pracy, bądź w harmonogramie działań szkoły. Nie lubimy tego, ale niestety „papierologia”  jest nam czasami potrzebna, a nawet momentami nieodzowna. Trzyma nas w karbach, żebyśmy nie „popłynęli” i sami mieli kontrolę nad tym, co robimy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *