IV etapy organizacji pracy zespołowej

Praca każdego zespołu powinna zostać już na samym początku solidnie zaplanowana. Jak się do tej pracy przygotować? Przez jakie etapy należy przejść? Dowiecie się tego z artykułu Magdaleny Białobrzeskiej-Jarosz

Katarzyna Kryk-Skowron w swojej publikacji „Organizacja pracy zespołowej – teamwork[1] proponuje podzielić organizację pracy zespołu na cztery kolejne etapy, nad którymi powinien czuwać lider zespołu:

  I etap: określenie zadań i podział ról, czyli określenie celu, zasobów i umiejętności, które są potrzebne do realizacji zadania.

  II etap: stworzenie harmonogramu i planu, czyli zdefiniowanie działań, które należy wykonać, aby osiągnąć określone cele.

  III etap: działanie, czyli rozpoczęcie realizacji działań cząstkowych. Na tym etapie ważne jest poczucie celowości oraz wiara w osiągnięcie zaplanowanego sukcesu. Członkowie zespołu do podjęcia pracy, zmotywowani są również możliwością zrealizowania wspólnej misji. Na tym etapie znacząca jest rola lidera zespołu, którego zadaniem jest utrzymanie jasnej wizji, koordynowanie planów, monitorowanie pracy i zaangażowania poszczególnych członków, a także motywowanie i pomoc w eliminowaniu tak zwanych „wąskich gardeł”.

 IV etap: ewaluacja i monitorowanie realizacji, czyli ocena i weryfikacja zrealizowanych już celów pośrednich oraz weryfikacja wcześniej ustalonego harmonogramu.

Tak właściwie zorganizowany jest każdy zespół, który – po powołaniu przez dyrektora szkoły – wybiera swojego przewodniczącego. Zespół spotyka się i ustala plan działań na dany rok szkolny. Ważne jest ustalenie stałych terminów spotkań w trakcie roku szkolnego. Wszystkie posiedzenia zespołu powinny być protokołowane a podjęte aktywności poddane ewaluacji. Wnioski należy zawrzeć w rocznym sprawozdaniu pracy danego zespołu.

            Istotne w działaniu zespołu jest planowanie. Dobry plan powinien odznaczać się pewnymi cechami takimi jak: celowość, spójność, operatywność, elastyczność, terminowość, kompletność, konkretność[2]. Moim zdaniem, w planie powinni być wyszczególnieni członkowie zespołu oraz przewodniczący, zwany czasem liderem zespołu. Następnie należałoby umieścić główne cele i zadania zespołu. Najlepiej, aby plan był skonstruowany w tabelce, wówczas jest czytelny, przejrzysty i klarowny. Tabela powinna uwzględnić szczegółowe zadania, sposób lub formę realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania, ewentualnie uwagi.

Magdalena Białobrzeska-Jarosz – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego


[1] Katarzyna Kryk-Skowron, [online:] www.okti.pl/zarzadzanie/organizacja-pracy-zespolowej-teamwork, 14 sierpnia 2017.

[2]Bogdan Żerkowski, „Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym”, Instytut Kształcenia Eko-Tur, 26.10.2019.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *