Jak dobrze rozpocząć współpracę z rodzicami w szkole?

Współpraca z rodzicami w szkole to temat rzeka, który doczekał się wielu opracowań. Dziś proponujemy pierwszą część artykułu, który jest wstępem do omówienia całości zagadnienia.

Rozpoczęcie przez dziecko nauki szkolnej generuje rozpoczęcie współpracy dwóch środowisk wychowawczych: rodziców i nauczycieli. Tworzy się między nimi zróżnicowany, czasem skomplikowany układ ról społecznych. Jednak pomimo różnic, widoczny powinien być zbieżny cel: edukacja dziecka/ucznia. Proces nauczania i wychowania przebiega w określonym środowisku, którego charakter w dużym stopniu zależy od jakości wzajemnych relacji i interakcji, przy czym w szkole to przede wszystkim od nauczyciela zależy, jakie będą relacje między nim a uczniem i między nim a rodzicem ucznia. Istotna rola rodziców, jaką mogą i powinni pełnić w procesie edukacyjnym swoich dzieci, realizowanym w warunkach kształcenia i wychowania instytucjonalnego, tj. w szkole, znajduje swoje odzwierciedlenie w przypisywanych przez państwo rodzicom szczegółowych uprawnieniach, ale też w społecznym klimacie pobudzania rodzicielskiej aktywności.

Współcześnie kładzie się ogromny nacisk na wielopłaszczyznową współpracę rodziców ze szkołą oraz poszczególnymi nauczycielami, obejmującą różne obszary. O ile dom rodzinny daje dziecku poczucie akceptacji, dobroci, miłości i bezpieczeństwa, o tyle szkoła zapewnia mu zdobycie wiedzy i umiejętności, a także poszerza krąg jego zainteresowań oraz uczy współdziałania i współpracy w grupie. Praktyka pedagogiczna pokazuje, że jednym z zadań nauczyciela jest budowanie relacji na linii nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzic, bowiem według J.S. Brunera (1966, s. 20) rozwój dziecka jest nierozerwalnie związany z wychowaniem i kształceniem a przede wszystkim istotnym celem nauczania jest wspieranie lub kształtowanie rozwoju dzieci. Wspólne działania nauczycieli i rodziców w realizacji celów rozwojowych dzieci można określić jako współdziałanie, które S. Ossowski (1983, s. 101) definiuje jako rodzaj stosunków międzyludzkich, w których uczestnikom (nauczycielom i rodzicom) zależy na wywoływaniu swoim zachowaniem, trafnej interpretacji swych intencji, a każda odpowiedź, o ile to możliwe, ma wzbogacać skuteczność działania innych jednostek albo nawet stanowi niezbędny warunek tej skuteczności.

Analiza literatury na temat współpracy nauczyciel – rodzic skłania do wniosku, że o powodzeniach i niepowodzeniach edukacyjnych uczniów w znacznym stopniu decyduje poziom relacji nauczyciel – rodzic. Przyczyn trudności w relacji szkoła – dom wielu badaczy upatruje w nieprawidłowościach występujących po obu stronach. Dość często używane i powielane jest stwierdzenie, że od wychowania jest rodzina, a nauczaniem powinna zająć się szkoła. Niezadowalający poziom kontaktów jest dla wielu badaczy działań edukacyjnych bodźcem do poszukiwań lepszych możliwości współpracy na linii nauczyciel – rodzic i odpowiedzi na kluczowe pytania, dlaczego tak się dzieje? Co jest niezbędne do tego, aby bardziej zmotywować rodziców do większego zaangażowania w życie szkoły?

Wobec takiej sytuacji istotnym elementem działań oświatowych staje się praca nad znalezieniem drogi do tego, aby rodzice stali się sojusznikami i współorganizatorami życia szkolnego ich dzieci. Bowiem planowana i dobrze przygotowana współpraca szkoły z rodzicami daje gwarancje różnorodnych korzyści od tych najprostszych w zakresie wsparcia klasy podczas wyjść i wycieczek, obecności na uroczystościach szkolnych po wspólnie wypracowane strategie wychowawcze. Jak twierdzi G. Koźmiński (2001, s. 4) „współpraca jest trudną i zarazem piękną sztuką, której wciąż musimy się uczyć sami, aby móc uczyć jej innych”.

Zapraszamy na kolejną część artykułu już za tydzień.

Ewelina Famuła – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli