Jak odróżnić decyzję administracyjną od innego rozstrzygnięcia? Co powinna ona zawierać?

Zgodnie z art. 107 KPA decyzja administracyjna powinna zawierać oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienia faktyczne i prawne, pouczenie czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzje, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego powinna ponadto zawierać pouczenie o dopuszczalności ich wniesienia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *