Jak pracować z dzieckiem z dysleksją rozwojową?

Dzisiaj podpowiadamy, jak pracować z dzieckiem z dysleksją rozwojową. Gotowe wskazówka ma dla Was Anna Kozimor-Cyganik

ZASADY PRACY Z UCZXNIEM Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ:

 

ü  Unikamy głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie.

 

ü  Kontrolujemy stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń.

 

ü  Ograniczamy teksty do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których nie ma w podręczniku; jeśli to możliwe dajemy dziecku gotową notatkę do wklejenia.

ü  Pisemne sprawdziany powinny ograniczać się do sprawdzanych wiadomości, wskazane jest, zatem stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami – pozwoli to uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności pisania.

 

ü  Preferujemy wypowiedzi ustne. Sprawdzanie wiadomości powinno odbywać się często i dotyczyć krótszych partii materiału. Pytania kierowane do ucznia powinny być precyzyjne.

 

ü  W przedmiotach ścisłych podczas wykonywania ścisłych operacji wymagających wielokrotnych przekształceń, umożliwiamy dziecku ustne skomentowanie wykonywanych działań. W ocenie pracy ucznia wskazanie jest uwzględnienie poprawności toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku końcowego. W przypadku prac pisemnych z przedmiotów ścisłych i im pokrewnych, nauczyciel powinien zwrócić uwagę na graficzne rozplanowanie sprawdzianów – pod treścią zadania powinno być wolne miejsce na rozwiązanie. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek przy przepisywaniu zadań na inną stronę np. gubienia, mylenia znaków, cyfr, symboli, tak charakterystycznych dla dzieci z dysleksją.

 

ü  Materiał programowy wymagający znajomości wielu wzorów, symboli, przekształceń można podzielić na mniejsze partie. Tam, gdzie jest taka możliwość, pozwalamy na korzystanie z gotowych wzorów, tablic itp.

 

ü  Unikamy wyrywania do odpowiedzi. Jeśli to możliwe uprzedzamy ucznia (na przerwie lub na początku lekcji), że będzie dzisiaj pytany. W ten sposób umożliwiamy dziecku przypomnienie wiadomości, skoncentrowanie się, a także opanowanie napięcia emocjonalnego, często blokującego wypowiedź.

ü  Dobrze jest posadzić dziecko blisko nauczyciela, dzięki temu zwiększy się jego koncentracja uwagi, ograniczeniu ulegnie liczba bodźców rozpraszających, wzrośnie bezpośrednia kontrola nauczyciela, bliskość tablicy pozwoli zmniejszyć ilość błędów przy przepisywaniu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *