Jak prawidłowo realizować zajęcia wspomagające uczniów w nowym roku szkolnym?

W maju bieżącego roku MEiN, odpowiadając na potrzeby szkół i uczniów, związane z negatywnymi skutkami długiego okresu zdalnego nauczania i izolacji społecznej, umożliwiło szkołom organizację i finansowanie zajęć wspomagających uczniów. Na czym te zajęcia polegają i jak je wdrożyć? O tym pisze dzisiaj nasz ekspert – Jacek Jagiełło.

W maju bieżącego roku MEiN, odpowiadając na potrzeby szkół i uczniów, związane z negatywnymi skutkami długiego okresu zdalnego nauczania i izolacji społecznej, umożliwiło szkołom organizację i finansowanie zajęć wspomagających uczniów. Sposób organizacji i realizacji tych zajęć określono w rozporządzeniu z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którego zapisy odnoszące się do tego zagadnienia zmieniono 20 lipca 2021r. (Dz.U. 2021 poz.1343).

Analizując powyższe rozporządzenie nasuwają się następujące pytania:

  • Jaki ostatecznie ma być wymiar godzinowy tych zajęć w nadchodzącym roku szkolnym?
  • Jakie zajęcia możemy realizować w ramach zajęć wspomagających?
  • Czy zajęcia te musimy uruchomić już we wrześniu?
  • Czy wszystkie grupy muszą mieć jednakową liczbę godzin tych zajęć?

Odpowiadając na powyższe pytania, należy stwierdzić, że zmienione rozporządzenie określa liczbę godzin zajęć wspierających: §10j ust 4 -„każda szkoła może mieć do dyspozycji na realizację zajęć wspomagających pulę godzin stanowiącą iloczyn liczby oddziałów szkolnych (wynikającej z danych SIO według stanu na 31 marca 2021 r.) i 15 godzin zajęć wspomagających (15 godzin przypadający na oddział stanowi wskaźnik przeliczeniowy).

Przykładowo, w szkole, która na dzień 31 marca 2021r. posiadała 12 oddziałów, liczba godzin wspomagających wyniesie: 12 oddziałów x 15 godz.=180 godzin (45 min.) do rozdysponowania na wszystkie oddziały szkolne.

Pamiętajmy, że zajęcia te są dobrowolne a ich rodzaj wynika z diagnozy potrzeb środowiska szkolnego w zakresie wsparcia uczniów w celu niwelowania skutków okresu zawieszenia funkcjonowania stacjonarnego szkół.

W ramach działań wspomagających mogą być organizowane wyłącznie dodatkowe zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego z przedmiotów ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły.

Zajęcia wspomagające, które będą realizowane w roku szkolnym 2021/2022 powinny być zaplanowane do realizacji w okresie od 2 września do 22 grudnia 2021 r. Informacja o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie powinna być złożona do organu prowadzącego szkołę w terminie do 30 lipca 2021 r. (§ 10j ust. 2 ww. rozporządzenia MEiN z 28 maja 2021 r.).

Informacja ta powinna zawierać:

  • liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od 2 września do 22 grudnia 2021 r.,
  • listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć, uwzględniającą możliwości organizacyjne szkoły i informacje zawarte w deklaracjach złożonych przez rodziców lub uczniów pełnoletnich o uczestnictwie ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Ostatecznie o realizacji tych zajęć, w tym o przedmiotach ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną oraz liczbie godzin zajęć wspomagających w poszczególnych oddziałach, decyduje dyrektor, uwzględniając potrzeby uczniów i możliwości organizacyjne szkoły (§ 10g ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia).

Tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających nie musi być jednakowa dla każdego oddziału, ale nie może być wyższa od liczby oddziałów szkolnych w szkole wynikającej z danych przekazanych przez szkołę do systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. (10g ust. 9 ww. rozporządzenia).

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *