Założenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Nowe kierunki polityki oświatowej skłaniają ku refleksji nad Szkolnymi Programami Wychowawczo-Profilaktycznymi. Przypominamy zatem jego najważniejsze założenia oraz cele, które powinien uwzględniać.

Program wychowawczo-profilaktyczny jest opracowywany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkoły. Warto wziąć pod uwagę następujące elementy:

 

 • wyniki ewaluacji wewnętrznej dotyczącej profilaktyki agresji i przemocy oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole,
 • wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • wnioski i analizy z pracy zespołów zadaniowych i zespołów przedmiotowych,
 • wnioski z doraźnych spotkań zespołów wychowawczych,
 • obserwacje i rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami i psychologami oraz wnioski zawarte w różnych sprawozdaniach szkolnych,
 • koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
 • uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców zgłaszanych podczas spotkań z przedstawicielami Rady Rodziców.

 

Biorąc pod uwagę trudne doświadczenia nauki zdalnej oraz priorytety MEiN na nowy rok szkolny, warto powyższą listę uzupełnić zagadnieniami z zakresu zdrowia psychicznego, profilaktyki przeciwko COVID-19, promowania zdrowego trybu życia oraz tematyką związaną z wychowaniem do życia w rodzinie, a także edukacją historyczną.

 

 

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

 

W programie wychowawczo-profilaktycznym powinny zostać uwzględnione sugestie rodziców i uczniów przedstawione w przeprowadzonych ankietach, takie jak (przykłady):

 

 • kontynuacja dotychczasowych działań szkoły w zakresie kształtowania postaw patriotycznych, społecznych, etycznych,
 • działania naprawcze i korygujące wobec uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze,
 • zapobieganie agresji,
 • zajęcia na temat zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do i ze szkoły.

Program wychowawczo-profilaktyczny musi być dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska lokalnego. Jest nastawiony na eliminowanie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących dziecko.

 

 

Cele główne:

 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia;

 

5) wszechstronnego, harmonijnego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia (rodzina, szkoła, środowisko lokalne);

 

6) właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego;

 

7) zaznajomienia z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenia prawidłowych reakcji na te zagrożenia;

 

8) edukacji uczniów, rodziców i pracowników szkoły w zakresie uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e-papierosy leki psychotropowe);

 

9) przeciwdziałania przemocy i agresji;

 

10) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

 

11) kształtowania wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości wobec odmienności przekonań, postaw i wartości.

 

Cele szczegółowe:

 

1) Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

 

2) Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

 

3) Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;

 

4) Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

 

5) Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;

 

6) Modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych;

 

7) Wychowanie do wartości; Kształtowanie postaw;

 

8) Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;

 

9) Wzmacnianie poczucia własnej wartości;

 

10) Wykształcenie asertywnych postaw zachowań uczniów;

 

11) Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole;

 

12) Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie;

 

13) Rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim;

 

14) Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach;

 

15) Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji uzależniających przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

 

16) Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;

 

17) Propagowanie zdrowego stylu życia;

 

18) Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań, ograniczenie zjawisk agresji wśród uczniów;

 

19) Wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego;

Magdalena Dróżka -uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *