Jak przebiega procedura odwoławcza od oceny pracy nauczyciela?

Ponad to termin na złożenie odwołania precyzuje art. 6a ust. 9 KN (14 dni od doręczenia karty oceny pracy).

Nauczyciel składa odwołanie, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu nadzoru pedagogicznego (art. 6a ust. 9 pkt 1 KN).

Dyrektor szkoły do przekazywanego do organu nadzoru odwołania dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu ( § 5 ust. 1 Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego).

Odwołanie albo wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy rozpatruje zespół oceniający powołany przez organ sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *