Jak sformułować cele w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły?

Rok szkolny rozpoczął się na dobre, warto więc przyjrzeć się jednemu z najważniejszych dokumentów w szkole – programowi wychowawczo-profilaktycznemu. Dziś omawiamy cele programu i podajemy propozycję gotowych rozwiązań.

Program wychowawczo-profilaktyczny jest opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkoły. Warto wziąć pod uwagę następujące elementy: 

wyniki ewaluacji wewnętrznej dotyczącej profilaktyki agresji i przemocy oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole,

wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

wnioski i analizy z pracy zespołów zadaniowych i zespołów przedmiotowych,

wnioski z doraźnych spotkań zespołów wychowawczych,

obserwacje i rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami i psychologami oraz wnioski zawarte w różnych sprawozdaniach szkolnych,

koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców zgłaszanych podczas spotkań z przedstawicielami Rady Rodziców. 

 

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

W programie wychowawczo-profilaktycznym zostały uwzględnione sugestie rodziców i uczniów przedstawione w przeprowadzonych ankietach, takie jak (przykłady):

kontynuacja dotychczasowych działań szkoły w zakresie kształtowania postaw patriotycznych, społecznych, etycznych,

działania naprawcze i korygujące wobec uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze,

zapobieganie agresji w czasie przerw,

zajęcia na temat zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do i ze szkoły.

 Program wychowawczo-profilaktyczny musi być dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska lokalnego. Jest nastawiony na eliminowanie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących dziecko.

 

Cele główne:

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia;

5) wszechstronnego, harmonijnego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia (rodzina, szkoła, środowisko lokalne);

6) właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego;

7) zaznajomienia z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenia prawidłowych reakcji na te zagrożenia;

8) edukacji uczniów, rodziców i pracowników szkoły w zakresie uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e-papierosy leki psychotropowe);

9) przeciwdziałania przemocy i agresji;

10) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

11) kształtowania wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości wobec odmienności przekonań, postaw i wartości.

Cele szczegółowe:

1) Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; 

2) Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu; 

3) Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;

4) Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

5) Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;

6) Modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych;

7) Wychowanie do wartości; Kształtowanie postaw;

8) Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;

9) Wzmacnianie poczucia własnej wartości;

10) Wykształcenie asertywnych postaw zachowań uczniów;

11) Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole;

12) Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie;

13) Rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim;

14) Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach;

15) Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji uzależniających przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

16) Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;

17) Propagowanie zdrowego stylu życia;

18) Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań, ograniczenie zjawisk agresji wśród uczniów;

19) Wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego;

Małgorzata Dróżka – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

 

Program wychowawczo-profilaktyczny jest opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkoły. Warto wziąć pod uwagę następujące elementy:

ü  wyniki ewaluacji wewnętrznej dotyczącej profilaktyki agresji i przemocy oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole,

ü  wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

ü  wnioski i analizy z pracy zespołów zadaniowych i zespołów przedmiotowych,

ü  wnioski z doraźnych spotkań zespołów wychowawczych,

ü  obserwacje i rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami i psychologami oraz wnioski zawarte w różnych sprawozdaniach szkolnych,

ü  koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

ü  uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców zgłaszanych podczas spotkań z przedstawicielami Rady Rodziców.

 

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

W programie wychowawczo-profilaktycznym zostały uwzględnione sugestie rodziców i uczniów przedstawione w przeprowadzonych ankietach, takie jak (przykłady):

ü  kontynuacja dotychczasowych działań szkoły w zakresie kształtowania postaw patriotycznych, społecznych, etycznych,

ü  działania naprawcze i korygujące wobec uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze,

ü  zapobieganie agresji w czasie przerw,

ü  zajęcia na temat zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do i ze szkoły.

 Program wychowawczo-profilaktyczny musi być dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska lokalnego. Jest nastawiony na eliminowanie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących dziecko.

 

Cele główne:

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)     fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2)     psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3)     społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4)     aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia;

5)     wszechstronnego, harmonijnego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia (rodzina, szkoła, środowisko lokalne);

6)     właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego;

7)     zaznajomienia z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenia prawidłowych reakcji na te zagrożenia;

8)     edukacji uczniów, rodziców i pracowników szkoły w zakresie uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e-papierosy leki psychotropowe);

9)     przeciwdziałania przemocy i agresji;

10) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

11) kształtowania wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości wobec odmienności przekonań, postaw i wartości.

Cele szczegółowe:

1)     Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

2)     Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

3)     Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;

4)     Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

5)     Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;

6)     Modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych;

7)     Wychowanie do wartości; Kształtowanie postaw;

8)     Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;

9)     Wzmacnianie poczucia własnej wartości;

10) Wykształcenie asertywnych postaw zachowań uczniów;

11) Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole;

12) Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie;

13) Rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim;

14) Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach;

15) Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji uzależniających przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

16) Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;

17) Propagowanie zdrowego stylu życia;

18) Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań, ograniczenie zjawisk agresji wśród uczniów;

19) Wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego;

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *