Koronawirus a innowacyjne rozwiązania w pracy szkoły cz. II

Tydzień temu opublikowaliśmy pierwszą część artykułu o innowacyjnej działalności pracy szkoły w dobie pandemii. Dziś zapraszamy na kolejną, w której autorka pokaże, jak zaplanować innowację i jak ją właściwie przyporządkować.

Przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu nowych rozwiązań – należy zastanowić się nad kilkoma kwestiami:

1. Co chcemy zmienić, co nowego chcemy wprowadzić?

2. Dlaczego chcemy coś zmienić ?

3. Jakie będą oczekiwane efekty zmiany, korzyści dla ucznia?

4. Propozycja ewaluacji programu innowacyjnego.

Przypomnijmy, że w ustawie Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole, ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. Warunki i zasady realizacji innowacji w danej szkole powinien określić dyrektor szkoły.

Zacznijmy od przypomnienia istoty innowacji. Innowacja to: robienie czegoś innego lub robienie czegoś inaczej. Należy pamiętać, że każda innowacja jest zmianą, lecz nie każda zmiana jest innowacją.

Z uwagi na fakt, że innowacje w edukacji można podzielić na: programowe, organizacyjne i metodyczne (lub mieszane, np. organizacyjno-metodyczne), mogą one dotyczyć m.in.:

  • programów nauczania-zarówno w obrębie poszczególnych przedmiotów, jak i bloków przedmiotowych; można tworzyć programy autorskie; można uczyć wiedzy zintegrowanej lub nauczać systemem blokowym,
  • metod nauczania,
  • oceniania uczniów,
  • sposobów organizowania klasy, lekcji i szkoły,
  • relacji: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic,
  • oceny jakości pracy szkoły,
  • rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • doskonalenia nauczycieli.

Wybór należy do Państwa i jest zależny od zarówno od zdiagnozowanych potrzeb szkoły/placówki, jak i możliwości i chęci do działania nauczycieli .Warto rozważyć zmiany w pracy szkoły/placówki, gdyż szereg podejmowanych przez rząd działań wskazuje, że innowacje powinny być priorytetowym kierunkiem działań szkół, jeśli chcemy w przyszłości rozwijać innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy.

Świadczą o tym między innymi planowane Zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 3 projektu ustawy) – proponuje się wprowadzenie przepisu umożliwiającego ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzenie działań inicjujących, koordynujących i wspierających prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w systemie oświaty; Ponadto w realizacji znajduje się Pilotażowy projekt „Szkoła dla innowatora” Konkurs.

Kolejny projekt pod nazwą: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” zakłada rozszerzenie programu dla szkół ponadpodstawowych,  możliwości zakupu oprogramowania i innych materiałów edukacyjnych wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjnych (TIK), oraz wsparcie dla nauczycieli, w szczególności w postaci doskonalenia zawodowego,

I wreszcie „Zintegrowana strategia umiejętności 2030” (Celem planowanych działań jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie).

Oczywiście mamy świadomość, że potrzeba innowacji nie może wynikać z nakazów, a jest efektem:

• twórczego charakteru pracy nauczycieli,

• konieczności przygotowania uczniów do życia w realnym świecie,

• konieczności dostosowania się do nowych sytuacji,

• aspiracji zawodowych, dążenia do ,,mistrzostwa osobistego”,

• chęci dotrzymania kroku zmianom zachodzącym w otoczeniu,

• niezadowolenia z rezultatów własnej pracy,

• zmiany prawa oświatowego – podstawa programowa.

 

Ostatnia część artykułu już za tydzień! Zapraszamy!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *