Jak skonstruować program nauczania – krótki poradnik

Każdy nauczyciel może obecnie skonstruować własny program nauczania. Wszystkie sprawy związane z programami nauczania, ich zawartością i dopuszczeniem do użytku szkolnego reguluje rozporządzenie MEN

z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. nr 89, poz.730).

Program nauczania winien uwzględniać potrzeby i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony, misję szkoły oraz przyjętą w szkole filozofię nauczania i wychowania. Ponieważ jest komponentem szkolnego zestawu programów, zatem musi być spójny z programami nauczania innych przedmiotów. 

Warunki dopuszczenia

Przywołany powyżej akt prawny stanowi:

§ 4. 1. Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:

1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,(…) 

2) zawiera:

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany

d) opis założonych osiągnięć ucznia, (…)

e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;

3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

ETAPY TWORZENIA PROGRAMU NAUCZANIA

1.Zredagowanie metryczki programu

W tym miejscu program powinien informować:

jakiego przedmiotu lub bloku dotyczy,

dla jakiego etapu nauczania i dla jakiej liczby godzin na tym etapie został przygotowany,

wyraźnie charakteryzować uczniów, określając dla jakiego rodzaju użytkowników, o jakich cechach, możliwościach umysłowych i możliwościach „technicznych” jest przeznaczony,

jasno wskazywać, jakie jest niezbędne w jego realizacji przygotowanie kadry nauczycielskiej oraz wyposażenie szkoły,

informować, kto go przygotował, jakie jest doświadczenie zawodowe autora/autorów.

1. Wprowadzenie

Tę część redagujemy zazwyczaj na końcu, po opracowaniu programu i podajemy:

skrócony opis programu,

co jest szczególnego w danym programie, 

ogólna charakterystyka celów,

typ programu,

informacje o specyfice programu.

2. Sformułowanie celów programu nauczania

Spotyka się:

programy o celach nieoperacyjnych (ogólnych)

programy o celach operacyjnych,

programy o celach formowanych w trakcie jego realizacji (rozwojowych),

programy o celach bodźcujących.

W szkolnych programach nauczania najczęściej zaleca się tworzyć programy o celach operacyjnych.

3. Dobór treści i układ materiału

W podstawie programowej kształcenia ogólnego zawarty jest obowiązkowy materiał nauczania (treści nauczania). Nowa podstawa programowa formułuje treści nauczania efektów kształcenia opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego. Materiałowi nauczania należy nadać pewną strukturę czyli dokonać doboru treści i układu tych treści. Dobór materiału to określony zakres materiału nauczania, a struktura to układ stanowiący pewną całość, na którą składają się określone elementy oraz relacje zachodzące między nimi.

4. Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych

 

Ta część powinna zawierać:

przykładowe metody pracy z uczniem, 

opis wybranych metod i technik nauczania,

przykładowe scenariusze lekcji,

wybór podręczników,

dobór podstawowych środków dydaktycznych.

Nauczyciel wybiera spośród oferowanych przez współczesną dydaktykę, takie metody nauczania, które są najefektywniejsze w pracy z jego zespołem uczniów.

5. Opis założonych osiągnięć uczniów i propozycje ich oceny

Tutaj powinno być:

określenie spodziewanych rezultatów, jakie uzyskają nasi uczniowie w toku realizacji naszego programu,

wskazanie metod pomiaru osiągnięć ucznia,

przykładowe próby ćwiczeń kontrolnych, testów bieżących i rocznych oraz prac projektowych,

propozycje testów końcowych (zewnętrznych?)

ustalenie wymagań na poszczególne stopnie szkolne.

 

6. Ewaluacja programu

Częściowa ewaluacja programu była wykonana w trakcie jego tworzenia. Pełna jego ewaluacja powinna odbyć się w warunkach szkolnych. Może ona być wewnętrzna, czyli prowadzona przez nauczyciela realizującego program, lub zewnętrzna, czyli organizowana przez osoby nie uczestniczące bezpośredni w procesie kształcenia. Wnioski z niej wypływające powinny być wykorzystane do modyfikacji i ulepszenia programu – proces ten, ze względu na bogatą strukturę programu jest stosunkowo łatwy do realizacji, choć w zasadzie nigdy się nie kończy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *