Jak szkoła może uregulować sprawę korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego?

Szkoła ma prawo określać reguły korzystania z telefonów komórkowych w szkole. Odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w statucie, a także w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania normujących ocenę z zachowania. Reguły powinny być uzgodnione z rodzicami, samorządem uczniowskim i radą pedagogiczną. Warto także porozumieć się w tej sprawie z policją, we współpracy z którą przygotujemy odpowiednie procedury.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *