Jaki długo ważne są opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych?

OPINIA to dokument, w którym Poradnia odnosi się do zgłaszanego problemu dziecka/ucznia. Opracowywana jest pisemnie na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań. Opisuje się w niej mechanizmy wyjaśniające funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają dwa podstawowe, ale zasadniczo różniące się od siebie, dokumenty. Są to:

 • Opinie
 • Orzeczenia

Oba te dokumenty wydawane są na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego.

OPINIA to dokument, w którym Poradnia odnosi się do zgłaszanego problemu dziecka/ucznia. Opracowywana jest pisemnie na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań. Opisuje się w niej mechanizmy wyjaśniające funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii. Opinia także określa indywidualne potrzeby rozwojowych i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka albo pełnoletniego ucznia.

Zawiera stanowisko w sprawie, której dotyczy oraz szczegółowe jego uzasadnienie; wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem; wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu.

Poradnie wydają opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między innymi w sprawie:

 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce,
 • objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole) – opinie wydawane przez Zespoły Orzekające,
 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii…),
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

Jednoznacznie trzeba stwierdzić, że opinie nie maja tzw. „terminu ważności”, ale mogą wskazywać okres do następnego badania – nie jest to w żadnej mierze określenie terminu obowiązywania opinii!!

Opinia wynika z bieżących potrzeb danego dziecka, a nie z daty jej wystawienia. Termin związany z możliwością wydania kolejnej opinii wiąże się również ze standardami związanymi z zastosowaniem określonego testu, które przewidują konieczność zachowania odpowiednio długiego czasu do następnego badania tak, aby uniknąć błędów wynikających np. z „wyuczenia się” zadań testowych. Okres ten wynosi minimum od 1 roku do 2 lat.

Dla przykładu:

Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana po ukończeniu klasy III i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Na wniosek rodziców, nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, opinia może być wydana także uczniowi szkoły ponadpodstawowej.

Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się zachowuje ważność przez cały okres kształcenia. Ta sama opinia, oprócz wskazania do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, będzie również podstawą do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

Ważne!

W celu objęcia ucznia/dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce NIE JEST KONIECZNA opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Z powyższego wynika, że realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej  nałożona jako obowiązek na szkołę, przedszkole nie jest już teraz determinowana posiadaniem opinii poradni. Szczegółowe zasady organizowania i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. 2017 poz. 1591) + Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz.U. 2019 poz. 323)

Podstawa prawna:

 • ustawia  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”,
 • ustawia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe  (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 59  i 949),  zwanej  dalej  „ustawą  Prawo  oświatowe”,
 • ustawia  z dnia 26 czerwca  1974 r.  –  Kodeks  pracy  (Dz. U.  z 2016 r.  poz. 1666,  2138  i 2255  oraz  z 2017 r.  poz. 60  i 962) 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199) + Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz.U. 2019 poz. 323)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *