NOWA DROGA PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM

Stosownie do § 6 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny, składa dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole a organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.

Projekt rozporządzenia zmieniający powołany powyżej akt prawny, który został skierowany do konsultacji publicznych, zakłada wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego kuratorom oświaty oraz organom sprawującym nadzór pedagogiczny przyznawanie z własnej inicjatywy nagród nauczycielom, bez konieczności stosowania w tym zakresie trybu określonego w § 6 i 7 rozporządzenia. Cały tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/53705-nowa-droga-przyznawania-nagrod-nauczycielom

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *