Jaki jest tryb zwalniania ucznia z lekcji wychowania fizycznego?

Zgodnie z §8 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562 ze zmianami) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Zwolnienie ucznia wymaga formy pisemnej i jest decyzją kierowniczą dyrektora (nie jest tu wymagany tryb decyzji administracyjnej). Pismo dyrektora z powołaniem się na opinię lekarza, powinno być dołączone do dokumentacji przebiegu nauczania. Pozostała dokumentacja w sprawie, tj. podanie rodziców (czy też pełnoletniego ucznia) oraz opinia lekarza, ma swoje miejsce w aktach gromadzonych przez szkołę zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *