Jakie akty prawne regulują zasady organizacji wycieczek szkolnych?

 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU  Z DNIA 8 LISTOPADA 2001 ROKU w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa  i turystyki ( DZ.U. Nr 135 z dnia 26 listopada 2001 roku poz. 1516 )
 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU  Z DNIA 31 GRUDNIA 2002 ROKU   w sprawie bezpieczeństwa i higieny    w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( DZ.U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003r.  poz. 69 )
 3. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 6 MAJA 1997 ROKU
  w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. ( Dz. U. Nr 57, poz. 358).
  Załącznik nr 3 – Szczegółowe zasady organizowania wycieczek oraz zbiorowych imprez turystycznych i sportowych w górach ( DZ.U. Nr 57 z dnia 7 czerwca 1997r. , poz. 358 )
 4. ROZPORZĄDZENIEAMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU   Z DNIA 21 STYCZNIA 1997R.  w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i  młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12 z 1997r. poz. 67 z póź. Zm. Dz. U. Nr 18 z 1997r. poz. 102 ). Na podst. art.  92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496)
 5. USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001R.  Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 129, poz. 1444)
 6. USTAWA Z DNIA 20 CZERWCA 1997R.   Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  Nr 97,98, poz. 602)
 7. ZARZĄDZENIE NR 18 § 5 UST. 2 MEN Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1997R.  w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa  i turystyki
 8. USTAWA Z DNIA 18 STYCZNIA 1996R. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001r.             Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i ustawy o systemie oświaty – zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podst. ustawy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *