Jakie będą ogólne zasady dokonywania oceny pracy nauczyyciela na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana obligatoryjnie po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel, w zależności od posiadanego stopnia, nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *