Współpraca dyrektora z rodzicami

Szkoła i rodzina to naturalne środowisko każdego dziecka. Oba w szczególny sposób kształtują młodego człowieka. Prawidłowe oddziaływane tych środowisk jest uwarunkowane wzajemną współpracą.

„Dorosły to nie ktoś, kto „ulepi” dziecko

Według jakiegoś wzoru, czy ideału, ale ktoś

Kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.”

Elżbieta Czerwińska

 

Powinna ona prowadzić do integrowania działań dydaktyczno – wychowawczych, w których ogromną rolę odgrywają rodzice, nauczyciele i dyrektor, stający się przewodnikiem tej współpracy.

Od momentu, w którym młody człowiek przekroczy próg szkoły, cele pacy pedagogicznej szkoły i cele rodziny stają się wspólne. Dlatego tak ważne jest ich wzajemne uzupełnianie się. Efektem dobrej współpracy tych ogniw powinno być uformowanie dobrego i mądrego oraz wrażliwego młodego człowieka. Jest to naturalny efekt wynikający z konieczności pomocy rodzinie w sprawowaniu funkcji wychowawczych oraz z potrzeby ujednolicenia kierunku wpływów szkoły i domu.

Zadaniem dyrektora w tym względzie wspólnie z nauczycielami jest dołożenie wszelkich starań, aby rodzice stali się sojusznikami szkoły w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz wspierali różne działania szkoły stymulujące wielostronny i prawidłowy rozwój wychowanków.

Nawiązywanie dobrych kontaktów z rodzicami wymaga jednak czasu, chęci i pracy. Należy przede wszystkim dążyć do stworzenia dobrych relacji z rodzicami. Jeżeli rodzice będą chcieli współpracować ze szkołą, to staną się niezastąpionymi pomocnikami podczas różnego rodzaju imprez, akademii i wycieczek. Zaczną poświęcać swój wolny czas i energię szkole. Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele powinni stworzyć rodzicom możliwość przekazywania ich własnych spostrzeżeń, pomysłów i strategii, co w końcowym efekcie prowadzić będzie do dialogu między tymi dwoma stronami, a szkoła w oczach rodziców może zyskać miano „naszej szkoły”.

Ogromną rolę w tej współpracy odgrywa również sam dyrektor szkoły. Jego zadaniem jest stworzenie recepty na dobrą współpracę z rodzicami. Powinny znaleźć się w niej następujące wskazówki dla wszystkich ze sobą współpracujących:

– nie uważam, że zawsze mam rację;

– nie trzymam się kurczowo utartych schematów;

– patrzę i słucham;

– jestem gotowy, by pomóc rodzicom rozwiązywać problemy;

– jestem szczery, komunikatywny, otwarty;

– jestem elastyczny, gotowy na zmiany i ciekawe propozycje;

– krytykę przyjmuję i spokojnie analizuję;

Jednocześnie w szeroko pojętej współpracy dyrektora z rodzicami powinny funkcjonować zasady pozytywnej motywacji, partnerstwa i jedności oddziaływań.

Reasumując, należy stwierdzić, że dobra współpraca dyrektora z rodzicami umożliwia lepsze poznanie, dokładną analizę zachowania dziecka w domu i w szkole, przyczynia się do szukania sposobów rozwiązywania problemów, a w efekcie ma wpływ na równomierny rozwój dzieci i prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

 

Agnieszka Patłaszyńska – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *