Jakie dokumenty musi wypełniać nauczyciel w szkole?

Początek roku szkolnego to dobry moment na to, aby odświeżyć wiedzę dotyczącą obowiązującej w szkołach dokumentacji. Prezentujemy zatem dzisiaj zestawienie najbardziej podstawowych, absolutnie niezbędnych dokumentów:

 1. Dziennik lekcyjny: nazwiska i imiona uczniów w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, tygodniowy plan zajęć edukacyjnych. Odnotowuje się obecność uczniów, wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.
 2. Ocenianie: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może być także dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie, określonym w statucie szkoły, z tym że ustalone dla ucznia oceny roczne (semestralne) i ocenę zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego.
 3. Dziennik zajęć świetlicy: plan pracy świetlicy, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasa, do której uczęszczają, tematy przeprowadzonych zajęć, odnotowuje się obecność uczniów. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.
 4. Dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć. Wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.
 5. Dziennik indywidualnego nauczania: W przypadku dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania szkoła prowadzi odrębnie dla każdego ucznia i wychowanka dziennik indywidualnego nauczania.
 6. Arkusz ocen. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej, informacji o wyniku egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej albo o zwolnieniu z egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a także na podstawie innych dokumentów potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.
 7. Uchwała rady pedagogicznej. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia.
 8. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią także uchwały rady pedagogicznej, dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 9. Dziennik specjalisty. Pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.
 10. Indywidualna teczka ucznia. Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce dla każdego dziecka, ucznia lub wychowanka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego i lekarza.

W teczce znajdują się: opinia, orzeczenie, arkusze diagnostyczne, arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomów funkcjonowania ucznia oraz IPET.

 1. Dziennik elektroniczny, prowadzony na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 2. Program nauczania. Program musi zawierać: cele kształcenia, cele wychowania, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, treści kształcenia, wskazówki metodyczne do realizacji celów, kryteria i formy oceny, metody sprawdzania osiągnięć ucznia, opis założonych osiągnięć ucznia

Zapisać można je następująco: cele, treści, sposoby osiągania celów, opis osiągnięć, kryteria i formy oceny.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *