Jutro pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Karty Nauczyciela

W środę, 14 czerwca 2023 r., podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Podstawę obliczenia emerytury nauczycieli będzie stanowiła kwota składek na ubezpieczenie emerytalne
Najważniejsze proponowane przez posłów PiS (fragment opracowania prawnego ZNP, które zostało skierowane do okręgów ZNP 22 maja br.):

1) Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem nauczyciele, po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy, będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż określony w art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

rozpoczęli przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, o których mowa w art. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym w dniu rozpoczęcia pracy na tym stanowisku,
mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w okresie faktycznego wykonywania pracy na tych stanowiskach, z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 ust. 2a KN,
wysokość emerytury obliczonej nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury.… czytaj dalej…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *